Hotărârea nr. 257/2016

Hotărâre privind constituirea Comisiei Comunitare Consultative

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696. Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind constituirea Comisiei Comunitare Consultative

CONSILIUL LOCAL AL MUNUNICIPIULUI SUCEAVA

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava, înregistrată cu nr. 25729 din 18.06.2016 , raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială nr.25730 din 18.06.2016 , cât și raportul Comisiei învățământ, relații externe, sănătate, familiei, cultură, culte, protecție socială;

în baza dispozițiilor art.l 13, art. 114 și art. 118 din Legea 272/2004-Republicată, privind protecția și promovarea drepturilor copilului,cu modificările și completările ulterioare și a Legii 292/2011 a asistenței sociale,cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 1; alin.6 lit.a pct.2, art. 45 alin 1, art. 47, art. 49 din Legea 215/2001 a Administrației Publice Locale -Republicată ,cu modificările si completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă constituirea Comisiei Comunitare Consultative, care va avea următoarea componență:

Dl. Ion Lungu

Primar al municipiului Suceava

președinte

Dl. loan Ciutac

Secretar al municipiului Suceava

membru

Dl.Doroftei Ovidiu

consilier local

membru

D-na Cocriș Doinița Nela

consilier local

membru

Dl. Cernescu Petru Marius

consilier local

membru

D-na. Narcisa Marchitan

Director -Direcția de Asistență Socială

membru

Pr. Minu Mititelu

Președinte -Asociația “Lumină Lină”

membru

D-na Nicoleta Daneliuc

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului -Suceava

membru

D-na Ecaterina Croitor

ASSOC -Filiala Suceava

membru

D-na. Daniela Vitovscbi

Șef Serviciu Autoritate Tutelară

membru

D-na. Cristina Grigore

Serviciul Autoritate Tutelară

membru

D-na Marine la Ungureanu

Serviciul Autoritate Tutelară

membru

D-na. Doinița Blahovici Fodor

Serviciul Autoritate Tutelară

secretar

Art. 2 în vederea exercitării atribuțiilor, comisia se va întâlni ori de câte ori se vor ivi situații ce impun convocarea acesteia.

Art. 3 Comisia comunitară consultativă își va exercita atribuțiile în componența prevăzută la art. 1, pe perioada mandatului consiliului local constituit prin HCL 198 din 22.06.2016.

Art. 4 Comisia comunitară consultativă și Direcția de Asistență Socială prin Serviciul Autoritate Tutelară, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRAS SECRETAR


WNEAZĂ JJUNICIPIU ACIOAN

ACIOAN


Nr. 257 Din 25 august 2016