Hotărârea nr. 256/2016

Hotărâre privind stabilirea componenței Comisiei pentru soluționarea cererilor de repartizare a locuințelor, conform Legii locuinței nr. 114/1996 și a Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe

' MUNICIPIUL SUCEAVA

BAlul 1 Mâi nr. 5A, cod: 720224 w w w.pri m a ri asv. ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTARARE

Privind stabilirea componenței Comisiei pentru soluționarea cererilor de repartizare a locuințelor, conform Legii locuinței nr.114/1996 și a Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe

Consiliul Local al municipiului Suceava:

Având în vedere expunerea de motive înregistrată cu nr. 25985/ 19.08.2016 a domnului Primar- ION LUNGU, Raportul Biroului Evidența și Administrarea Imobilelor de Locuit înregistrat cu nr. 25986/19.08.2016 cât și Raportul comisiei învățământ, relații externe, sănătate, familie, cultură, culte, protecție socială;

în baza dispozițiilor Legii locuinței nr.114/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare a art.21 alin.l și art.30 alin.l din HG nr. 1275/2000 cu modificările și completările ulterioare privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.114/1996, a prevederilor Legii nr.152/1998 republicată cu modificările și completările ulterioare, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și a art. 14 alin.3 și 5 din HG nr. 962/2001,cu modificările și completările ulterioare, privind punerea în aplicare aprevederilor Legii nr.152/1998 ;

în temeiul prevederilor art.36 alin.9, art.45 alin.l, art.47 si art.49 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă constituirea comisiei sociale pentru analizarea si stabilirea priorităților la acordarea

de locuințe conform Legii nr.114/1996 si a Legii 152/1998, având următoarea componență:

1 .Ion Lungu

Primar

președinte

2.Lucian Harșovschi

Viceprimar

membru

3 .Marian Andronache

Viceprimar

membru

4.1oan Ciutac

Secretar municipiu

membru

5. Daniel Prorociuc

Consilier local

membru

6. Ovidiu Milici

Consilier local

membru

7. Păduraru Andrei

Consilier local

membru

8.Mihail Jitariuc

Dir. ex. Direcția Patrimoniu

membru

9.Marchitan Narcisa

Dir. Direcția de Asistența Socială

membru

lO.Paul Iftimie

Șef serviciu contencios adm.juridic

membru

11.Doina Ungurean

Șef bir. ev. si adm. imobile de locuit

secretar


Art.2 Se abrogă prevederile HCL nr.132/12.07.2012.

Art.3 Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate și comisia vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
CONTRAS SECRET JR. CIUT

NEAZĂ

CIPIU OAN

Nr. 256 Din 25 august 2016