Hotărârea nr. 255/2016

Hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare privind valoarea bunurilor necesare prestării serviciului public de transport distribuție și furnizare a energiei termice pe raza municipiului Suceava

rMUNICIPIUL.SUCEAVA


B-dul 1 Mai nr.-5A, tod: 7âQg24 ' ./•< www.primariasv.ro, pr imsv(2^prîmaTiâsy. ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593    *

HOTĂRÂRE privind aprobarea raportului de evaluare privind valoarea bunurilor necesare prestării serviciului public de transport distribuție și furnizare a energiei termice pe raza municipiului

Suceava


Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 25989 din 19.08.2016, raportul serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 25990 din 19.08.2016, cât și raportul comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară;

în conformitate cu prevederile HCL nr. 213/30.06.206 privind intenția de dobândire a unor bunuri și efectuarea unui raport de evaluare;

în temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c și al. (5) lit. b, art. 45 al. (2), art.47 și art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administrațieipublice locale,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă cumpărarea bunurilor aferente serviciului de alimentare cu energie termică (S.A.C.E.T.), bunuri care se află în patrimonial SC Termica SA și care sunt strict necesare prestării serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice pe raza Municipiului Suceava, ce fac obiectul anexei nr.l la HCL nr. 213 din 30.06.2016, la valoarea negociată cu SC Termica SA dar nu mai mult decât valoarea stabilită prin raportul de evaluare elaborat de către SC Romcontrol SA.

Art. 2.. Se aprobă raportul de evaluare a bunurilor menționate mai sus, care fac parte din S.A.C.E.T., se află în patrimonial SC Termica SA și care sunt strict necesare prestării serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice pe raza Municipiului Suzceava, în vederea achiziționării prin cumpărare

Art. 3. Raportul de evaluare constituie anexă la prezenta hotărâre.

Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de :


contras:


SECRETA

JR. Cil


UNEAZĂ [JJNICIPIU C IOAN

Nr. 255 Din 25 august 2016