Hotărârea nr. 253/2016

Hotărâre privind completarea , precum și modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava , județul Suceava , înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările și completările ulterioare

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www,primariasv.ro, primsv@primariasV.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind completarea, precum și modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.

153/29.11.1999, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 25939 din 19.08.2016, raportul serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 25940 din 19.08.2016, raportul comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară și al comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia cu modificările și completările ulterioare și ale Horărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

în temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c, art. 45 al. (3), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările și completările ulterioare, se completează cu bunul imobil înregistrat în anexa nr.l la prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2. Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Suceava în domeniul privat al municipiului Suceava a bunului mobil “Cămine contor PT Parc” având numărul de inventar 0010071, cod de clasificare 1.6.5. și valoarea de inventor 114324,4 lei, înregistrat la poziția 30 în anexa nr.2 la HCL nr. 330 din 19.12.2013, în vederea casării.

Art 3. Se împuternicește SC Thermonet SA să efectueze casarea și să valorifice mijloacele fixe și obiectele de inventar menționate în articolul precedent, urmărindu-se valorificarea la maximum a ansamblurilor, subansambluri lor și a pieselor componente, prin vânzarea pe bază de licitație publică.

Sumele rezultate în urma casării vor acoperi valoarea neamortizată, diferența constituindu-

se în venit al bugetului loc

Art.4. Primar contabilitate vor aducPREȘEDINȚI LUCIAN BPA


Suceava, Serviciul patrimoniu și Serviciul financiar ^r^derile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETA

JR.CIPIU