Hotărârea nr. 252/2016

Hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unui teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spațiu de locuit situat în Suceava , str. Cuza Vodă nr. 14

MUNICIPIUL SUCEAVA

B*duț 1 Mai nr. 5A, cod: 720224         ~~

www.primariasv.ro, primsv@prima‘riasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind concesionarea fără licitație publică a unui teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spațiu de locuit situat în Suceava, strada Cuza Vodă nr.14

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr.25947 din 19.08.2016, raportul serviciului Patrimoniu înregistrat lanr. 25948 din 19.08.2016, raportul comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară și al comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism;

în baza prevederilor art. 13 și art. 15 ale cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată și completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor,

în temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c și al. (5) lit. b, art. 45 al. (3), art. 47 și art. 49 din Legea nr. 215/2001 republicată a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă concesionarea fără licitație publică a unui teren (solicitant Cosovanu Georgeta) în suprafață de 18,8 mp (p.c. nr. 49535) situat în Suceava, strada Cuza Vodă nr.14, bl. 70, sc.G, pentru construire balcon în extinderea apartamentului nr.l.

Art. 2. Terenul menționat mai sus se concesionează pe o perioadă de 49 de ani.

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR^JNltlPIU JR. CIWTACIOAN

Nr. 252 Din 25 august 2016