Hotărârea nr. 250/2016

Hotărâre privind respingerea închirierii prin licitație publică a trei spații comerciale, două în suprafață de 8 mp fiecare și unul în suprafață de 8,5 mp , situate în Suceava , str. Petru Rareș nr. 7

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro :

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTARARE privind respingerea închirierii prin licitație publică a trei spații comerciale, două In suprafață de 8 mp fiecare și unul în suprafață de 8,5 mp, situate în Suceava, str. Petru Rareș nr.7

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrata sub nr. 25943 din 19.08.2016, raportul serviciului Patrimoniu înregistrat la nr.25944 din 19.08.2016, cât si raportul comisiei economico - financiare, juridica, disciplinara și al comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism;

în baza Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Conform art. 61 al. 2 din normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

în temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c și al.(5) lit.a, art. 45 al. (3), art. 47, art. 49 și art. 123 al. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată , cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic-Se respinge închirierea prin licitai'e publică a trei spații comerciale, două în suprafață de 8 mp fiecare și unul în suprafață de 8,5 mp, situate în Suceava str. Petru Rareș nr.7Nr. 250 Din 25 august 2016