Hotărârea nr. 25/2016

HOTĂRÂRE ,de modificare a anexei la HCL nr. 234/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu autotaxare a parcărilor cu plată din zonele: Magazin Bucovina, Hotel Bucovina şi Piaţa Centrală, din Municipiul Suceava

JjrAri MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, pnmsv@primanasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

de modificare a anexei la HCL nr. 234/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu autotaxare a parcărilor cu plată din zonele: Magazin Bucovina, Hotel Bucovina și Piața Centrală, din Municipiul Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl Lucian Harșovschi înregistrată sub nr. 37461/23.12.2015, Raportul Direcției Administrația Piețelor înregistrat cu nr. 37463/23.12.2015 și Raportul Comisiei economico - financiare, juridice, disciplinare.

în conformitate cu prevederile O.G. nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, actualizată; HGR nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local; Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, actualizată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art.45 alin.(2), art. 47 și art.49, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I - Se modifică anexa la HCL nr. 234/2015 privind Regulamentul de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu autotaxare a parcărilor cu plată din zonele: Magazin Bucovina, Hotel Bucovina și Piața Centrală, din Municipiul Suceava, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II- Celelalte prevederi ale HCL nr. 234 /27.08 2015 raman valabile.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ OVIDIU DOContr Secret Jr. IOemnează nicipiu CIUTAC


Nr. 25 din 28 ianuarie 2016

Anexă la HCL nr. 25/28.01.2016

Se modifică Capitolul II PROGRAM DE FUNCȚIONARE A PARCĂRILOR ÎN SISTEM DE PLATĂ CU AUTOTAXARE, art. 5 alin.l și va avea următorul conținut:

„Art.5(l) Programul de funcționare a parcărilor în sistem de plată cu autotaxare este următorul:

  • - De luni până sâmbătă în intervalul orar: 8:00-20:00 pentru autovehiculele/ vehiculele care achiziționează tichete de parcare;

  • - De luni până sâmbătă în intervalul orar 16:00-8:00 si duminica pentru autovehiculele/ vehiculele care achiziționează abonamentul trimestrial sau semestrial pentru riverani;”

Se modifică Capitolul III SISTEMUL DE PLATĂ CU AUTOTAXARE. REGULI APLICABILE art.7 si va avea următorul conținut:

„Art.7 Regulile și taxa aplicabilă pentru modalitatea de plată menționată la art.6 sunt următoarele:

-taxa orara -2 lei/ora inclusiv TVA prin emitere tichet de la parcometru

-abonament trimestrial - 90 lei inclusiv TVA in intervalul orarl6:00-8:00 sâmbătă și duminică pentru riverani

-abonament semestrial - 150 lei inclusiv TVA in intervalul orari6:00-8:00 sâmbătă și duminică pentru riverani”

Se modifică Capitolul IV FACILITĂȚI. GRATUITĂȚI art. 8 și va avea următorul conținut:

„Art.8 (1) Parcările pot fi utilizate gratuit pentru staționarea autovehiculelor /vehiculelor speciale, dotate conform legii cu echipamente de semnalizare sonoră și optică, aflate în misiune, conform prevederilor legale în vigoare;

  • (2) Parcările pot fi utilizate gratuit de posesorii autovehiculelor/vehiculelor dotate special pentru persoanele cu handicap;

  • - persoane beneficiare de ajutor social cu venit minim garantat care se încadrează în legea 416/2001;

  • - persoane beneficiare de alocații de susținere a familiei care se încadrează în Legea 277/2010;

toate posesoare a legitimației cu titlu gratuit eliberată de către primării;

Obținerea, reînnoirea și afișarea legitimațiilor cu titlu gratuit cade în sarcina proprietarului auto.

  • (3) Parcările cu plată cu autotaxare din Municipiul Suceava vor putea fi folosite fără achitarea taxelor prevăzute în prezentul Regulament, în situația în care autoritățile administrației publice locale organizează acțiuni de interes public;

  • (4) Parcările cu plată cu autotaxare din Municipiul Suceava vor putea fi utilizate fără achitarea taxelor prevăzute în prezentul Regulament, în cazul execuției unor lucrări de utilitate publică în conformitate cu reglementările legale;”