Hotărârea nr. 249/2016

Hotărâre privind modificarea HCL nr. 100/29.04.2009 privind vânzarea unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava , având destinația de curți construcții și grădini , către proprietarii construcțiilor –case de locuit

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www. primariasv. ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 100/29.04.2009 privind vânzarea unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, având destinația de curți construcții și grădini, către proprietarii construcțiilor-case de locuit

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată la nr. 25936 din 19.08.2016, raportul Serviciului Patrimoniu înregistrat Ia nr. 25937 din 19.08.2016 cît și raportul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

In baza HCL nr. 35/2004, modificată prin HCL nr. 100/2004 privind aprobarea vânzării terenurilor având destinația de curți și grădini aferente construcțiilor- case de locuit precum și a terenurilor proprietate a municipiului Suceava (domeniu privat) către proprietarii construcțiilor amplasate pe aceste parcele de teren ;

In temeiul prevederilor art.36, al.2, lit.c, ale art. 45, al.3, art.47, art. 49 și 123 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea poziției nr. 1 din anexele nr.l și nr.2 ale HCL nr. 100/29.04.2009, conform anexelor ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II. Celelalte prevederi ale HCL nr. 100/29.04.2009 rămân neschimbate.


Contrasemnează

SECRETAR MfaNJCIPIU Jr. Cin^eiOAN

Nr. 249 Din 25 august 2016