Hotărârea nr. 248/2016

Hotărâre de modificarea a HCL nr. 140 din 21.04.2016 privind acceptarea donației constând în două parcele de teren alăturate, în suprafață de 1399 mp și respectiv 647 mp

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224      »

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593 ' “

HOTĂRÂRE

de modificare a HCL nr.140 din 21.04.2016 privnd acceptarea donației constând în două parcele de teren alăturate, în suprafață 1399 mp și respectiv 647 mp

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată la nr. 25949 din 19.08.2016, raportul Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 25950 din 19.08.2016 și avizul comisiei economico-fmanciară, juridică, disciplinară;

în conformitate cu prevederile art.36, al.(9), ale art. 45 al.(2), art.47, art.48 și ale art. 121 al.(3) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică art.l. alin. (1) din HCL nr.140 din 21.04.2016 care va avea următorul cuprins:

“Art.l. (l).Se acceptă donația către municipiul Suceava a următoarelor parcele de teren :

  • - suprafața de 1399 mp teren, situat în intravilanul municipiului Suceava, str. Pictor Romeo Calancea fh, proprietari Zetu Mircea cu cota de 7/12 părți indivize din 1399 mp, Stanciu Gabriel și Stanciu Loredana cu cota de 1/12 părți indivize din 1399 mp, Hanganu losif-Gabi cu cota de 1/12 părți indivize din 1399 mp, lordache Costel Marian Spiru cu cota de 1/12 părți indivize din 1399 mp, Teleagă Bogdan Ștefan cu cota de 1/12 părți indivize din 1399 mp și Beniuga Fănică cu cota de 1/12 părți indivize din 1399 mp, notat cu număr cadastral 42732 înscris în Cartea funciară 42732 UAT Suceava;

  • - suprafața de 647 mp teren, alăturat parcelei mai sus menționate, situat în intravilanul municipiului Suceava, str. Pictor Romeo Calancea fn, proprietar Botușan Gheorghina cu cota de 7/8 părți indivize din 647 mp și Chișcan lonuț Constantin cu cota de 1/8 părți indivize din 647 mp, teren notat cu număr cadastral 43307.

    (2). Donația celor proprietățile particulare.

    Art.IL Ce

    Art.III./f^ladouă suprafețe de teren alăturate se face în vederea accesului la ri ale HCL nr. 140 din 21.04.2016 rămân neschimbate.

prezentei hotărâri se abrogă prevederile HCL nr. 225/28.07.2016.

ethnează

WfCIPHJ

(CIO AN


Contras SECRETAR&t jr. cmfe

Nr. 248 Din 25 august 2016