Hotărârea nr. 247/2016

Hotărâre privind respingerea modificării HCL nr.151 din 29.05.2014 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593


HOTĂRÂRE

privind respingerea modificării HCL nr. 151 din 29.05.2014 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată la nr. 25951 din 19.08.2016, raportul Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr.25952 din 19.078.2016 și avizul comisiei economico-fi nanei ară, juridică, disciplinară a Consiliului Local al municipiului Suceava;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit. “c”, ale art. 45 alin.(3), ale art.47 și art.49 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic -Se respinge modificarea HCL nr. 151 din 29.05.2014 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava.


Contrasemnează^ SECRETARjfeNlCIPIU JR. CI w(c IOAN

Nr. 247 Din 25 august 2016