Hotărârea nr. 246/2016

Hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și S.C. VOLTZ MEDIA S.R.L. in vederea organizării “Turneului aniversar Borsec 210 ani “-

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593


HOTĂRÂRE

privind asocierea între Municipiul Suceava și S.C. VOLTZ MEDIA S.R.L. în vederea organizării „Turneului aniversar Borsec 210 ani”

Consiliul Local al Municipiului Suceava,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava nr. 25953 din 19.08.2016 si Raportul Serviciului patrimoniu înregistrat la nr.25954 din 19.08.2016 precum și avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în baza prevederilor art. 35, alin.l Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale.

în temeiul prevederilor art. 36, alin. 7 l.it. a), art. 45, alin. 2, lit. f, art. 47 și art. 49 din Legea 215/2001 privind administrația publică locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă asocierea între Municipiul Suceava și S.C. VOLTZ MEDIA S.R.L. cu sediul în București, str.Pictor Luchian nr. 9, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/6124/2002, CUI RO 14760081, reprezentată prin D-na Alexandra Juganaru, în vederea desfășurării la Suceava a “Turneului aniversar Borsec 210 ani”.

(1). Contribuția Municipiului Suceava constă în:

  • - punerea la dispoziția S.C. VOLTZ MEDIA S.R.L. a unei parcele de teren (p.c. 71.276/352) în suprafață de 352 m.p., situat în municipiul Suceava, pe esplanada Casei Culturii, pentru montarea scenei în data de 2 septembrie 2016 ;

  • - asigurarea branșamentului și alimentarea echipamentelor necesare spectacolului din data de 3 septembrie 2016.

  • - punerea la dispoziție a spațiilor de afișaj

(2). Contribuția S.C. VOLTZ MEDIA S.R.L. constă în :

  • - organizarea și desfășurarea unui spectacol gratuit la care vor participa formația Voltaj și invitații săi.

  • - promovarea municipiului Suceava ca partener pe toate materialele printate și în spoturile audio-video.

  • - încheierea contractului de prestări servicii cu serviciul de ambulanță

Art.2. Se aprobJucouUuctul de asociere prezentat în anexa la prezenta hotărâre.

Art.3. Preved^^)A^nt^i hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin

ii (g/ i v u

PRESEDjfN'jkSft^®)JȘȚA                           Contrasemnează

LUCIAMW^^RimiW                 SECRETAR MUNICIPIU

JR. CIUTA^TOAN

Nr. 246 Din 25 august 2016