Hotărârea nr. 245/2016

Hotărâre privind aprobarea predării amplasamentului destinat construcției obiectivului de investiții “Sală polivalentă municipiul Suceava“către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții care va realiza investiția

MUNICIPIUL SUCEAVA

F B-duI 1 Mai nr. SĂ, cod: 720124 www.primariasv.ro, primsv@pnmariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593 *.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea predării amplasamentului destinat construcției obiectivului de investiții "Sală Polivalentă municipiul Suceava " către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții care va realiza investiția

Consiliul local al Municipiului Suceava;

Având in vedere Expunerea de motive nr.25029/10.08.2015 , Raportul Biroului Investiții nr. 25030 și Raportul Comisiei economico-financiare, juridică si disciplinară;

In conformitate cu prevederile art. 44, alin.l, din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale ;

In temeiul dispozițiilor art.36, alin.2, lit. “b”, alin.4, lit.”d”, art. 45, alin. 3, art. 47 si art. 49 din Legea 215/2001 privind administrația publica locală republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în județul Suceava , UAT Suceava având numărul cadastral 37359 în imobilele :

-49.730-județul Suceava, UAT Suceava având suprafața măsurată de 70.3 58mp

-49.731-județul Suceava, UAT Suceava, având suprafața măsurată de 49.642 mp

Art.2 Se aprobă predarea amplasamentului nominalizat în Planul Urbanistic Zonal aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local al municipiului Suceava nr.285 din 16.12.2010 destinat construcției obiectivului de investiții "Sală Polivalentă municipiul Suceava " către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții care va realiza investiția.

- Se aprobă predarea amplasamentului către beneficiar conform parcelei cadastrale nr.49.731 cu terenul în suprafață de 49.642 m2.

  • -  Se aprobă asigurarea în condițiile legii a suprafețelor necesare pentru depozitare și pentru organizarea de șantier.

  • -  Se aprobă asigurarea finanțării pentru racordurile la utilitățile necesare funcționării Sălii Polivalente.

    - După predarea amplasamentului și realizarea obiectivului acesta va fi predat prin protocol către Primăria Municipiului Suceava care se obligă să mențină destinația acestuia și să-l


întrețină pe o gerioadă de minimum 15 ani.

Art.3.Prim^J®HiJȘg4ului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire erile preZ^fei.^^ârr^’^

’REȘEDINT^WȘE^NJĂ / LUCIAN HARWSmlȘ^

CONTR secreta: JR. CIK


lȘEMNEAZĂ

£ MUNICIPIU

TAC IOAN


Nr. 245 Din 25 august 2016