Hotărârea nr. 244/2016

Hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal si Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unor locuințe individuale cu regim mic de înalțime și a unui spațiu de depozitare ( hală ) , pe teren proprietate privată în suprafață de 4854 mp, solicitanți- Boicu Mihai, Nicsan Vasile și Nicșan Adriana , Bejenar Mihai și Bejenar Cozmin, Cazacu Ianovici Lavinia-Cecilia și Cazacu Ianovici Andrei , Semeniuc Dumitru și Semeniuc Rodica

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism

PLAN URBANISTIC ZONAL și Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unor locuințe individuale cu regim mic de înălțime și a unui spațiu de depozitare (hală),pe teren proprietate privată în suprafață de 4854 mp

Solicitanti: Boicu Mihai, Nicsan Vasile si Nicsan Maria Adriana, Bejenar Mihai si Bejenar Cozmin, Cazacu lanovici Lavinia-Cecilia si Cazacii lanovici Andrei, Semeniuc Dumitru si Semeniuc Rodica

Având în vederea Expunerea de motive a Primarului și Viceprimarului municipiului Suceava înregistrată cu nr. 22465/18.07.2016 și raportul Compartimentelor de specialitate nr. 22466/18.07.2016, Raportul Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism și protecția mediului

în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, Ordinul MDRL 839/12.10.2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 republicată, ale Hotărârii de Guvern nr. 525/1996, republicată, privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism,

Cu respectarea reglementărilor conținute în Planul Urbanistic General al Municipiului Suceava cu Regulamentul local de urbanism aferent,

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2), lit c), alin.(5) lit. c), art. 45 alin.(2), lit e), art. 47 și art. 49 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată , cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanismaferentpentru construireaa 7 locuințe individuale cu regim de înălțime maxim P+1E+M și a unui spațiu de depozitare (hală) cu regim de înălțime maxim P, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 4854 mp, identic cu parcelele notate cu numerele cadastrale 43260, 43261, 43262, 43263, 43264, 43265, 43266, 43267, 43268, situate înintravilanulmunicipiului, pestradaMitocului.

Solicitanti: Boicu Mihai, Nicsan Vasile si Nicsan Maria Adriana, Bejenar Mihai si Bejenar Cozmin, Cazacu lanovici Lavinia-Cecilia si Cazacu lanovici Andrei, Semeniuc Dumitru si Semeniuc Rodica(cerere nr.20722/30.06.2016).

Documentația de urbanism-PUZ și Regulamentul de urbanism aferent fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

a).Planul Urbanistic Zonal cuprinde următoarele zone funcționale și indicatori urbanistici:

Zone functionale:zona de locuințe cu regim mic de înălțime și spații de depozitare Indicatoriurbanistici:

POTmax - 50%;CUTmax = 1;

- Regim de înălțime:

pentrulocuințe: maxim P+1E+M sillmax-10 m la coamă,

- pențruspațiul de depozitare (hală):maxim PsiH max 7 m la coamă.

'Locuri de parcare: minim 6 pentru spațiul de depozitare șicâte im loc de parcare pentru

Fiecare locuință individuală

Zonă spațiiverzi: minim 100 mp pentru fiecare imobil

Utilitățile edilitare vor fi asigurate prin racordarea/branșarea la rețelele urbane de utilități existente în zonă. Costurile de racordare/branșare la utilități și a amenajărilor exterioare vor fi suportate de către investitori/beneficiari.

Accesul la strada Mitocului se va realiza prin intermediul unui drum de acces constituit pe teren proprietate privată.

b) Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de urbanism aferent va fi de 5 ani de la data aprobării.

Ari. 2 Primarul municipiului Suceava, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire


Contrasemnează

SECRETA]^MUî<ICIPIU

JR. GH7TACIOAN