Hotărârea nr. 243/2016

Hotărâre privind aprobarea documemtației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru construirea a 4 locuințe cu regim mic inălțime , anexe, împrejmire , racorduri /branșamente , pe teren proprietate privată, solicitanți- Roșca Nicușor, Roșca Gheorghe, Roșca Maria și Roșca Ionuț

MUNICIPIUL SUCEAVA*

B-duI 1 Mai nr. SA, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism          -            . ,

PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru construirea a 4 locuințe cu regim mic de înălțime, anexe, împrejmuire, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată

Solicitanți: Roșea Nicușor, Roșea Gheorghe, Roșea Maria și Roșea lonuț

Având în vederea Expunerea de motive a Primarului și Vicepri mărul ui municipiului Suceava înregistrată cu nr.24386/04.08.2016, raportul Compartimentelor de specialitate nr. 24387/04.08.2016 și Raportul Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism și protecția mediului.

în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, art.2 alin.(2), Ordinul MDRL 839/12.10.2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 republicată, ale Hotărârii de Guvern nr. 525/1996, privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism,

Cu respectarea reglementărilor conținute în Planul Urbanistic General al Municipiului Suceava cu Regulamentul local de urbanism aferent,

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2), lit c), alin.(5) lit. c) , art. 45 alin.(2), lit e), art. 47 și art. 49 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată , cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 a) Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construirea a 4 locuințe cu regim mic de înălțime, anexe, împrejmuire, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 2081 mp, identic cu parcelele cu numerele cadastrale 47880, 47877, 47873 și 45152, situat în intravilanul municipiului pe strada Maior Anton lonescu, zona Laniște.

Indicatori urbanistici: POT max, = 30% pentru fiecare parceiă/lot;

CUT max. = 0,43 pentru fiecare parcelă/lot;

Solicitanți: Roșea Nicușor, Roșea Gheorghe, Roșea Maria și Roșea lonuț (cerere nr.4449 din 10.02.2016)

b) Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic de Detaliu va fi de 3 ani de la data aprobării. Art.2 Primarul myiwipâuliii Suceava, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile pj^e^dăâhĂt^^


Contrasemnează SECRE


MUNICIPIU ►AN


JR. CIUT

Nr. 243 Din 25 august 2016