Hotărârea nr. 242/2016

Hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Alianța Sindicatelor din Învățământ Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind asocierea între Municipiul Suceava și Alianța Sindicatelor din învățământ

Suceava


Consiliul Local al Municipiului Suceava,

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava nr. 24675 din 08.08.2016 și raportul Biroului Buget înregistrat la nr. 24676 din 08.08.2016 precum și avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în baza prevederilor art.35, alin.l din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art.36, alin.2 , lit. “e”, alin.7 lit. “a”, art.45, alin.2 lit. “Part.47 și art.49 din Legea 215/2001 privind administrația publică locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă asocierea între Municipiul Suceava și Alianța Sindicatelor din învățământ Suceava, pentru perioada 01.09.2016 - 10.10.2016, în vederea finanțării și realizării în comun a acțiunilor de interes local cuprinse în proiectul "Spartachiada Profesorilor, ediția a IV -a", care va avea loc în incinta mai multor baze sportive din Municipiul Suceava.

Art.2. Contribuția Municipiului Suceava la această asociere constă în alocarea sumei de 25.000 lei.

Art.3. Se aprobă contractul de asociere în forma prezentată în anexa la prezenta hotărâre și se mandatează Primarul Municipiului Suceava în vederea semnării acestuia.

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul Municipiului Suceava prin serviciile de specialitate.


Contrase

SECRETAȘTă

JR. CW

^hează UNICIPIU ÂCIOAN


Nr. 242 Din 25 august 2016