Hotărârea nr. 241/2016

Hotărâre privind rectificarea Bugetului instituțiilor publice și activităților finațate integral sau parțial din venituri proprii 2016

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2016

Consiliul local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava, înregistrată cu nr. 25723 din 18.08.2016, Raportul de specialitate al Biroului Buget din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat cu nr. 25724 din 18.08.2016 și Raportul Comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară ;

în baza dispozițiilor Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, a Legii nr. 186/2014 a bugetului de stat pentru anul 2015 și a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin,2, lit.b, alin.4, lit. a, art.45, alin.2, lit.a, art.47 și art.49, din Legea nr.215 /2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2016xsctâ\ctâ) conform Anexei 1

Art. 2 Se aprobă Lista obiectivelor de investiții pentru anul 2016 a Școlii Postliceale Sanitare, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aferentă Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2016.

Art.3 (1) Cheltuielile prevăzute în Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2016 reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite.

(2) Angajarea și efectuarea cheltuielilor aprobate în buget se realizează numai cu respectarea prevederilor legale și în limita creditelor bugetare aprobate.

Art.4 Primarul municipiului Suceava, prin Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate și celelalte servicii funcționale ale Consiliului Local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor


Contrasemnează SECRETAWUNICIPIU JR. GMTTAC IOAN

Nr. 241 Din 25 august 2016