Hotărârea nr. 240/2016

Hotărâre privind repartizarea disponibilităților din fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2006

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind repartizarea disponibilităților din Fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2016

Consiliul local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 25.721/18.08.2016 și Raportul de specialitate al Biroului Buget din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat sub nr. 25.722 din 18.08.2016, precum și avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în baza dispozițiilor Legii 273/2006 privind Finanțele publice locale, a Legii bugetului de stat pentru anul 2016 nr.339/2015 și a Legii 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.2, lit.b, pct.4, lit.a, art.45, alin.2, lit.a, art.47 și art.49, din Legea nr.215 /2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba Bugetul Local rectificat al municipiului Suceava pentru anul 2016, cuprins în Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Cheltuielile prevăzute în bugetul local pentru anul 2016 reprezintă limite maxime, care nu pot fî depășite.

(2) Angajarea și efectuarea cheltuielilor aprobate în buget se realizează numai cu respectarea prevederilor legale și în limita creditelor bugetare aprobate.

Art.3. Primarul municipiului Suceava, prin Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate și celelalti                        : ale Consiliului Local, va asigura ducerea la îndeplinire a


INICIPIU

CIOAN


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MUNICIPIU JR. Cwfec IOAN

Nr. 240 Din 25 august 2016