Hotărârea nr. 24/2016

HOTĂRÂRE,privind actualizarea statului de funcţii pentru,Primăria municipiului Suceava şi Direcţia Municipală de Evidenţă a Persoanei

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-duI 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind actualizarea statului de funcții pentru

Primăria municipiului Suceava și Direcția Municipală de Evidență a Persoanei

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive prezentată a Primarului municipiului Suceava înregistrată sub nr. 1873/21.01.2016, Raportul Serviciului resurse umane nr. 1874/21.01.2016 și Raportul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară

în conformitate cu art. 107 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată, privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. a) și alin.(3) lit.b), art. 45 alin.(l), art. 47 și art. 49 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. La nivelul Primăriei Municipiului Suceava, se aprobă:

  • a) transformarea posturilor - funcții publice ocupate de funcționarii publici de execuție care au susținut la data de 16 decembrie 2015 examen pentru promovarea în funcția publică de execuție în grad profesional (aferent semestrului II 2015) prin transformarea gradului profesional deținut în gradul profesional imediat superior;

  • b) transformarea funcției publice de execuție de consilier superior în funcție publică de execuție de consilier principal în structura de personal al Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Direcția Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Cadastru;

Art.2. La nivelul Direcției Municipale de Evidență a persoanei, se aprobă:

a) transformarea posturilor - funcții publice ocupate de funcționarii publici de execuție care au susținut la data de 16 decembrie 2015 examen pentru promovarea în funcția publică de execuție în grad profesional (aferent semestrului II 2015) prin transformarea gradului profesional deținut în gradul profesional imediat superior;

Art.3. Potrivit art.l se aprobă, în formă actualizată, statul de funcții pentru Primăria municipiului Suceava, conform anexei nr.l.

Art.4. Potrivit art.2 se aprobă, în formă actualizată, statul de funcții al Direcției Municipale de Evidență a Persoanelor, conform anexei nr.2.

Art.5. Anexele nr. 1 -2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.6. Primarul municipiului.^Suceava, prin Serviciul resurse umane, va duce la îndeplinire prevederile pre^tbi@Otârâffiț,s

PREȘEDINTE DE_SEblNȚĂ fA                        Contrasemnează

OVIDIU DOROFlpEI .' -f                             Secreta^jrfiuiiicipiu

Jr.KWraUTAC

Nr. 24 din 28 ianuarie 2016