Hotărârea nr. 236/2016

HOTĂRÂRE,privind modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice,din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Suceava, ,aprobat prin HCL nr.70/18.03.2016 pentru anul 2016

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-duI 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

wvvw.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Suceava, aprobat prin HCL nr.70/18.03.2016 pentru anul 2016

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului Suceava înregistrată sub nr. /.07.2016, Raportul Serviciului resurse umane nr. / și Raportul Comisiei economico-financiară, juridică,disciplinară;

în temeiul prevedrilor HCL nr.70/18.03.2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2016;

în conformitate cu prevederile art.23 din Legea nr. 18 8/1999, republicată, privind Statutul funcționarilor publici și ale prevederilor art.l 1 alin.(2) din Ordinul nr.7660/2006 al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) și alin.(3) lit. b) și ale art.45 al.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se modifică Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2016, aprobat prin HCL nr.70/18.03.2016, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2016 este întocmit centralizat - la nivelul primarului municipiului Suceava și cuprinde funcțiile publice din:

  • - Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Suceava

  • - Direcția Municipală de Evidență a Persoanelor Suceava.

Art.2. Primarul municipiului Suceava prin Aparatului său de Specialitate și Direcția Municipală de Evidență a Persoanelor Suceava, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei


Nr. 236 din 28 iulie 2016