Hotărârea nr. 234/2016

HOTĂRÂRE,privind vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a unor spaţiii medicale proprietate privată a municipiului Suceava, situate în Suceava str. Ştefan cel Mare nr. 78

MUNICIPIUL SUCEAVA B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind vânzarea prin licitație publică cu strigare a unor spațiii medicale proprietate privată a municipiului Suceava, situate în Suceava str. Ștefan cel Mare nr. 78

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată Ia nr. 23.080/22.07.2016, Raportul Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 23.081/22.07.2016 și Raportul Comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară;

în conformitate cu prevederile OUG 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical,

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit. “c”, și al.(5),art.45 al (2), art.47, art.49 precum și ale art.123 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se aprobă raportul de evaluare a spațiilor proprietate a municipiului Suceava situate în Suceava str. Ștefan cel Mare nr. 78 în suprafață totală de 177,16 mp având destinația de cabinete medicale sau spații în care se desfășoară activități conexe actului medical.

Art.2. Prețul de pornire la licitație este stabilit printr-un raport de evaluare întocmit de către un evaluator autorizat la nivelul sumei de 245.423 lei respectiv 54.285 euro cu recuperarea acestuia la data semnării contractului de vânzare cumpărare sau cu plata în rate stabilite de către cumpărător în cadrul ședinței de licitație. Contravaloarea raportului de evaluare va fi achitată din bugetul local a! municipiului Suceava, urmând a fi recuperată de la câștigătorul licitației.

Vânzarea în rate se va realiza în următoarele condiții:

  • - avans de 15% din prețul de vânzare

  • -  rate lunare, eșalonate pe un termen de maximum 15 ani, cu posibilitatea cumpărătorului de a opta pentru un termen mai mic de plata sau pentru achitarea anticipată.

- percepera unei dobânzi anuale cel puțin egale cu rata de referință stabilită periodic de Comisia Europeană Pentru România și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

în cazul în care cumpărătorul nu plătește la scadență 4 rate sau nu respectă clauzele contractuale, contractul de vânzare cumpărare se consideră rezolvit de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere și fără altă formalitate.

Dacă la ședința de licitație nu se prezintă niciun ofertant atunci licitația cu strigare se va repeta în fiecare răptămână până la adjudecare, ziua fiind stabilită de către președintele comisiei de vânzare

Art.3. (1) Se aprobă caietul de sarcini în forma prezentată în anexă.

  • (2) Se aprobă garanția de participare la licitație la nivelul sumei de 5000 lei.

  • (3) Se aprobă taxa de participare la licitație la nivelul sumei de 24.542 lei.

  • (4) Se aprobă contravaloarea documentației la licitație la nivelul sumei de 10 lei.

Art. 4. Se elimină poziția nr. 1 din tabelul prezentat în cuprinsul HCL nr. 98/2016.

Art. 5. Preved^jJe^^țajț^i hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de spj&&litâfe.

PREȘEDINTA

LUCIAN HAIContr Secre Jr.Inicihiu

AC