Hotărârea nr. 233/2016

HOTĂRÂRE,privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică ,a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava,,situată în Suceava, str. Traian Vuia nr. 2D

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Traian Vuia nr. 2D

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată la nr. 23.065/22.07.2016, Raportul Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 23.066/22.07.2016 și Raportul Comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară;

în baza prevederilor art. 17 cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată și completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor,

în conformitate cu prevederile HCL nr. 267/30.09.2004 privind stabilirea modului de calcul al nivelului minim al redevenței datorate pentru concesionarea terenurilor proprietate a municipiului Suceava;

Potrivit HCL nr. 168 din 26.05.2016 prin care s-a aprobat concesionarea fără licitație publică a suprafeței de 17 mp teren proprietate privată a municipiului Suceava, situat pe strada Traian Vuia pentru extinderea construcției autorizate cu AC nr. 890/2001 (spațiu pentru prestări servicii comerciale) cu un corp de clădire P+1E rezultat ca urmare a construirii zidului de sprojin ăn vederea stabilirii versantului dintre străzile Traian Vuia și Cernăuți și intrarea în legalitate a lucrării de construire executată - solicitant SC Mașter Auto Glass SRL ;

în temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. cși al. (5) lit. b, art. 45 al. (2), art.47 și art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă raportul de evaluare a terenului proprietate a municipiului Suceava în suprafață de 17 mp (p.c. 46532), în vederea extinderii construcției autorizate cu AC nr. 890/2001 (spațiu pentru prestări servicii comerciale) cu un corp de clădire P +1E rezultat ca urmare a continuării zidului de sprijin executat în vederea stabilirii versantului dintre străzile Traian Vuia și Cernăuți.

Art.2. Se aprobă caietul de sarcini în vederea concesionării parcelei de teren precizate la art. 1.

Art.3. Se aprobă prețul concesiunii suprafeței de teren menționate mai sus la nivelul sumei de 375 euro respectiv 1604 lei pentru parcela de teren în suprafață de 17 mp (p.c. 46532) situată în Suceava, str. Traian Vuia nr. 2D, cu recuperarea prețului concesiunii la data semnării contractului de concesiune.

Art. 4. Caietul de sarcini constituie anexă la prezenta hotărâre.

Art. 5. Prevedgtî'l^feziȘîitei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin apa^^Fde.specrhîltațe.

PREȘEDIWE^i^MN^Ă;                     Contr^^eaz^

LUCIAN                /.                                Secretar țMieîpiu

Jr. IOÂIWJUTAC

Nr. 233 din 28 iulie 2016                                                \\