Hotărârea nr. 232/2016

HOTĂRÂRE,privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică ,a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava,,situată în Suceava, str. Dimitrie Onciul fn

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Dimitrie Onciul fn

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată la nr. 23.076/22.07.2016, Raportul Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 23.077/22.07.2016 și Raportul Comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară;

în baza prevederilor art.17 cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată și completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor,

în conformitate cu prevederile HCL nr. 267/30.09.2004 privind stabilirea modului de calcul al nivelului minim al redevenței datorate pentru concesionarea terenurilor proprietate a municipiului Suceava;

Potrivit HCL nr. 170 din 26.05.2016 prin care s-a aprobat concesionarea Iară licitație publică a unui teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii spațiului comercial existent;

în temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. cși al. (5) lit. b, art. 45 al. (2), art.47 și art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă raportul de evaluare a terenului proprietate a municipiului Suceava în suprafață de 10 mp (p.c. 47724) situat în Suceava, str. Dimitrie Onciul fn, în vederea extinderii spațiului comercial existent.

Art.2. Se aprobă caietul de sarcini în vederea concesionării parcelei de teren precizate la art. 1.

Art.3. Se aprobă prețul concesiunii suprafeței de teren menționate mai sus Ia nivelul sumei de 1200 euro respectiv 5441 lei pentru parcela de teren în suprafață de 10 mp (p.c. 47724) situată în Suceava, strada Dimitrie Onciul fn, cu recuperarea prețului concesiunii la data semnării contractului de concesiune.

Art. 4. Caietul de sarcini constituie anexă la prezenta hotărâre.


Art. 5. Prevederile prezentei hotăi^fV6fTÎh4use la îndeplinire de Primarul municipiului iva prin aparatul de specialitate/^?^          AX


Suceava prin aparatul de specialitate^.’


PREȘEDINTE Dț ȘEDINȚĂ \\

LUCIAN HAR I
Contrasemnează

Secretar nicioitl

Jr. IQAWI ACNr. 232 din 28 iulie 2016