Hotărârea nr. 231/2016

HOTĂRÂRE,privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Slătioarei nr. 2C

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Slătioarei nr. 2C

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată la nr. 23.072/22.07.2016, Raportul Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 23.073/22.07.2016 și Raportul Comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară;

în baza prevederilor art. 17 cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată și completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor,

în conformitate cu prevederile HCL nr. 267/30.09.2004 privind stabilirea modului de calcul al nivelului minim al redevenței datorate pentru concesionarea terenurilor proprietate a municipiului Suceava;

Potrivit HCL nr. 169 din 26.05.2016 prin care s-a aprobat concesionarea fără licitație publică a unui teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii unui spațiu de locuit situat în Suceava, str. Slătioarei nr.2C în care va fi amenajat un cabinet medical;

în temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. cși al. (5) lit. b, art. 45 al. (2), art.47 și art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă raportul de evaluare a terenului proprietate a municipiului Suceava în suprafață de 15 mp (p.c. 49120) situat în Suceava, str. Slătioarei nr.2C, în vederea extinderii unui spațiu de locuit situat în Suceava, str. Slătioarei nr.2C, bl.2/5, sc.A în care va fi amenajat un cabinet medical.

Art.2. Se aprobă caietul de sarcini în vederea concesionării parcelei de teren precizate la art. 1.

Art.3. Se aprobă prețul concesiunii suprafeței de teren menționate mai sus la nivelul sumei de 870 euro respectiv 3945 lei pentru parcela de teren în suprafață de 15 mp (p.c. 49120) situată în Suceava, strada Slătioarei nr.2C, bl.2/5, sc.A, cu recuperarea prețului concesiunii la data semnării contractului de concesiune.

Art. 4. Caietul de sarcini constituie anexă la prezenta hotărâre.

Art. 5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatub$er£pecialitate.

PREȘEDINȚIE §EDII^ȚĂ                            Contrasemnează

LUCIAN HAfedWHIj                          SecrefgZmunicipiu

Jr. idwQOTAC

\ A/ /

Nr. 231 din 28 iulie 2016