Hotărârea nr. 230/2016

HOTĂRÂRE,privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică ,a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, ,situată în Suceava, str. B-dul George Enescu nr.36

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. B-dul George Enescu nr.36

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată la nr. 23.078/22.07.2016, Raportul Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 23.079/22.07.2016 și Raportul Comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară;

în baza prevederilor art.17 cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată și completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor,

în conformitate cu prevederile HCL nr. 267/30.09.2004 privind stabilirea modului de calcul al nivelului minim al redevenței datorate pentru concesionarea terenurilor proprietate a municipiului Suceava;

Potrivit HCL nr. 167 din 26.05.2016 prin care s-a aprobat concesionarea suprafeței de 4 mp teren proprietate privată a municipiului, reprezentând extinderea balconului existent (veranda pentru recuperare locomotorie autorizată cu AC nr.819/2001 în suprafață de 18 mp), aferent apartamentului nr.2 de la parterul blocului de locuințe nr.E73, scara A, B-dul George Enescu nr.36 și intrarea în legalitate a lucrării de construire executată - solicitant Potoroacă Ionel;

în temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. cși al. (5) lit. b, art. 45 al. (2), art.47 și art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă raportul de evaluare a terenului proprietate a municipiului Suceava în suprafață de 4 mp (p.c. 48742), în vederea extinderii balconului existent aferent apartamentului nr.2 de la parterul blocului de locuințe nr.E73, scara A, B-dul George Enescu nr.36.

Art.2. Se aprobă caietul de sarcini în vederea concesionării parcelei de teren precizate la art. 1.

Art.3. Se aprobă prețul concesiunii suprafeței de teren menționate mai sus la nivelul sumei de 200 euro respectiv 907 lei pentru parcela de teren în suprafață de 4 mp (p.c. 48742) situată în Suceava, B-dul George Enescu nr.36, bl.E73, sc.A, cu recuperarea prețului concesiunii la data semnării contractului de concesiune.

Art. 4. Caietul de sarcini constituie anexă la prezenta hotărâre.

Art. 5. Prevederi le rprezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului


Nr. 230 din 28 iulie 2016


Contras Secret' ’ Jr. r