Hotărârea nr. 23/2016

HOTĂRÂRE,privind Planul cu principalele activităţi ce urmează a fi desfăşurate de ,Poliţia Locală Suceava în anul 2016, obiectivele stabilite şi indicatorii de evaluare

t..‘ 1         <•

«MUNICIPIUL SUCEAVA

B-duI 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

’fe.S, y Aww^primanașvjx), primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind Planul cu principalele activități ce urmează a fi desfășurate de Poliția Locală Suceava în anul 2016, obiectivele stabilite și indicatorii de evaluare

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava nr. 1187/ 15.01.2016, Raportul nr. 1188/15.01.2016 a Directorului executiv al Poliției Locale Suceava și Raportul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în baza art. 30 lit.c) și e) din Legea nr. 155/2010 a poliției locale;

în temeiul art. 36 alin. (2) lit.a, art.45 alin.(l), art.47, art.49, art. 115 alin.l lit.b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul cu principalele activități ce urmează a fi desfășurate de Poliția Locală Suceava în anul 2016, obiectivele stabilite și indicatorii de evaluare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul municipiului, Comisia locală de ordine publică și Poliția Locală Suceava vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE I)E ȘEDJ$Ț^>X V

Contrasemnează Secretar»Kmicipiu Jr. IO^W CIUTAC


OVIDIUDOi 'kr


Nr. 23 din 28 ianuarie 2016

• verifică     și     soluționează,     potrivit

competențelor specifice ale autorităților administrației publice locale, sesizările cetățenilor privind nerespectarea normelor legale în domeniul ordinii și liniștii publice

Verificarea și soluționarea a unui nr. de 10 sesizări anual

31.12.2016 / lunar — trimestrial - anual

Șeful Serviciului OLPP nr. 1

Șeful Serviciului OLPP nr. 2

• verificarea respectării prevederilor HCL nr. 155/2013 privind interzicerea staționării sau parcării, pe spațiile de orice fel dintre blocuri sau de pe arterele de circulație aparținând domeniului public sau privat al municipiului a autovehiculelor destinate transportului de mărfuri, care au masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone sau lungimea mai mare de 5 metri, precum și a autovehiculelor destinate transportului de persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune

Organizarea lunară a unui număr de 6 acțiuni de verificarea a respectării prevederilor privind interzicerea staționării sau parcării, pe spațiile de orice fel dintre blocuri sau de pe arterele de circulație aparținând domeniului public sau privat al municipiului a autovehiculelor destinate transportului de mărfuri, care au masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone sau lungimea mai mare de 5 metri, precum și a autovehiculelor destinate transportului de persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune

31.12.2016/lunar -trimestrial - anual

Șeful Serviciului OLPP nr.l

Șeful Serviciului OLPP nr.2

. Serviciul circulație pe drumurile publice

Obiectiv

Activități desfășurate

Indicator de evaluare

Termen /Analiză

Cine răspunde

.SIGURAREA ORDINII, INIȘTII PUBLICE ȘI A IGURANȚEI 'ETĂȚENILOR PE

>RUMURILE PUBLICE ȘI ÎN

• verificarea integrității mijloacelor de semnalizare      rutieră,      funcționarea

semafoarelor, starea indicatoarelor și a marcajelor rutiere

Verificarea zilnică a integrității mijloacelor de semnalizare rutieră, funcționarea semafoarelor, starea indicatoarelor și a marcajelor rutiere de pe arterele principale

Permanent/ lunar — trimestrial - anual

Șeful Serviciului circulație pe drumurile publice

• constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum

Organizarea în fiecare lună a unui număr de 8 acțiuni pentru verificarea respectării normelor legale privind masa maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum

Ultima zi din lună / lunar -trimestrial-anual

Șeful Serviciului circulație pe drumurile publice

• constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală

Organizarea în fiecare lună a unui număr de 4 acțiuni pentru verificarea respectării normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală

Ultima zi din lună / lunar -trimestrial-anual

Șeful Serviciului circulație pe drumurile publice

• verifică respectarea normelor legale privind transportul public de călători

Organizarea în fiecare lună a unui număr de 10 acțiuni pentru verificarea respetării normelor legale privind transportul public de călători

Ultima zi din lună / lunar -trimestrial-anual

Șeful Serviciului circulație pe drumurile publice

• verifică și soluționează, potrivit competențelor specifice ale autorităților administrației publice locale, sesizările cetățenilor privind nerespectarea normelor legale în domeniul circulației pe drumurile publice

Verificarea și soluționarea a unui nr. de 10 sesizări anual

31.12.2016/lunar -trimestrial-anual

Șeful Serviciului circulație pe drumurile publice

• verificarea respectării prevederilor HCL nr. 155/2013 privind interzicerea staționării sau parcării, pe spațiile de orice fel dintre blocuri sau de pe arterele de circulație aparținând domeniului public sau privat al municipiului a autovehiculelor destinate transportului de mărfuri, care au masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone sau lungimea mai mare de 5 metri, precum și a autovehiculelor destinate transportului de persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune

Organizarea lunară a unui număr de 2 acțiuni de verificarea a respectării prevederilor privind interzicerea staționării sau parcării, pe spațiile de orice fel dintre blocuri sau de pe arterele de circulație aparținând domeniului public sau privat al municipiului a autovehiculelor destinate transportului de mărfuri, care au masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone

31.12.2016 /lunar — trimestrial - anua

Șeful Serviciului circulație pe drumurile publice

sau lungimea mai mare de 5 metri, precum și a autovehiculelor destinate transportului de persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune

4. Biroul protecția mediului

Obiectiv

Activități desfășurate

Indicator de evaluare

Termen /Analiză

Cine răspunde

QDEPLINIREA

BLIGAȚIILOR DMINISTRAȚIEI PUBLICE OCALE ÎN DOMENIUL ROTECȚIEI MEDIULUI

 • •   controlează respectarea prevederilor legale privind condițiile de ridicare, transport și depozitare a deșeurilor menajere și industriale;

 • •   verifică ridicarea deșeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;

 • •   verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe căile de acces, dezinsecția și deratizarea imobilelor;

Organizarea în fiecare lună a unui număr de 15 acțiuni pentru verificarea salubrizării menajere și stradale

Ultima zi din lună / lunar -trimestrial-anual

Șeful Biroului protecția mediului

• identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Suceava sau pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale ori a altor instituții/servicii publice de interes local și aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora

Organizarea în fiecare lună a unui număr de 4 acțiuni pentru identificarea bunurilor abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Suceava

Ultima zi din lună / lunar -trimestrial-anual

Șeful Biroului protecția mediului

• sesizează autorităților și instituțiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică

Organizarea trimestrial a unei acțiuni pentru depistarea cazurilor de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;

Trimestrial / lunar -trimestrial-anual

Șeful Biroului protecția mediului

• verifica respectarea obligațiilor privind Întreținerea curățeniei de către instituțiile publice, operatorii economici, persoanele fizice si juridice, respectiv curățenia fațadelor, a locurilor de depozitare a

Organizarea în fiecare lună a unui număr de 10 acțiuni pentru verificarea îndeplinirii obligațiilor privind întreținerea curățeniei de către instituțiile publice, operatorii

Ultima zi din lună / lunar -trimestrial-anual

Șeful Biroului protecția mediului

POLI j LA LOCALA bUCLAVA                                Pi.ArCJl. Ui: ACTIVI L\TL Oi aNUL2016

Indicatori (ic evaluare

 • •   verifică și soluționează, potrivit competențelor specifice ale autorităților administrației publice locale, sesizările cetățenilor privind nerespectarea normelor legale în domeniul circulației pe drumurile publice.

 • •  verifică modul în care se desfășoară traficul rutier în zona stațiilor de parcare a mașinilor de maxi - taxi.

Răspunde: conducerea Serviciului circulație pe drumurile publice.

D. ÎNDEPLINIREA OBLIGAȚIILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI

Activități desfășurate privind protecția mediului, potrivit competențelor autorității publice locale și prevederilor legale în domeniu:

 • •  controlează respectarea prevederilor legale privind condițiile de ridicare, transport și depozitare a deșeurilor menajere și industriale;

» sesizează autorităților și instituțiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;

® verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;

 • •  identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Suceava sau pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale ori a altor instituții/servicii publice de interes local și aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;

 • •   verifică respectarea obligațiilor privind întreținerea curățeniei de către instituțiile publice, operatorii economici, persoanele fizice și juridice, respectiv curățenia fațadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodărești, a terenurilor aferente imobilelor pe care le dețin sau în care funcționează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcărilor, a terenurilor din apropierea garajelor și a spațiilor verzi;

 • •   verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe căile de acces, dezinsecția și deratizarea imobilelor;

 • •   verifică existența contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;

 • •  verifică ridicarea deșeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;

 • •   verifică și soluționează,, potrivit competențelor specifice ale autorităților administrației publice locale, sesizările cetățenilor privind nerespectarea normelor legale de protecție a mediului și a surselor de apă, precum și a celor de gospodărire a localităților;

 • •  constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale specifice protecției mediului, stabilite în sarcina autorităților administrației publice locale;

 • •  verifică în teren starea elementelor de mediu (aer, apă, sol):

 • •  identifică zonele degradate prin depozitări necontrolate de deșeuri și a celor care prezintă risc natural pentru inundații și alunecări;

 • •   identifică activitățile neautorizate pe spații verzi;

 • •  depistează și inventariază sursele de poluare generate de activități umane și verifică conformarea cu normele legale de protecția mediului;

 • •  întocmește, prelucrază și gestionează informațiile privind mediul, necesare pentru monitorizarea calității mediului prin verificarea:

 • •  informațiilor deținute de SC ACET SA referitoare la potențiali poluatori;

 • •  informațiilor deținute de SC Thermonet SRL și SC Bioenergy Suceava SRL privind impactul funcționării societăților asupra mediului;

 • •  informațiilor deținute de TPL SA privind situația factorilor de poluare care rezultă din activitatea societății.

 • •  furnizează infonnații de mediu deținute de Primăria municipiului Suceava:

 • •  realizarea și gestionarea Evidenței informațiilor de mediu, conform normelor legale în vigoare;

f . .. -----ci bârtîp r»pntm acimirarpq arppcnlni 1a informații*