Hotărârea nr. 229/2016

HOTĂRÂRE,privind respingerea concesionării fără licitaţie publică a unui teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spaţiu de locuit situat în Suceava,,strada Mitropoliei nr.10

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind respingerea concesionării fără licitație publică a unui teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spațiu de locuit situat în Suceava,

strada Mitropoliei nr.10

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată Ia nr. 23.084/22.07.2016, Raportul Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 23.085/22.07.2016, Raportul Comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară și și al Comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism;

în baza prevederilor art. 13 și art. 15 ale cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată și completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor,

în temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c și al. (5) lit. b, art. 45 al. (3), art. 47 și art. 49 din Legea nr. 215/2001 republicată a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic Se respinge concesionarea tară licitație publică a unui teren (solicitant Senciuc Oana) în suprafață de 10 mp (p.c. nr. 47955) situat în Suceava, strada Mitropoliei nr.10, bl. E, sc.B în vederea extinderii apartamentului nr.2 cu un balcon.


Contrasemnează Secretar.njmncipii

Nr. 229 din 28 iulie 2016