Hotărârea nr. 228/2016

HOTĂRÂRE,privind respingerea concesionării fără licitaţie publică a unui teren proprietate privată a ,municipiului Suceava în vederea extinderii unui spaţiu de locuit situat în Suceava,,B-dul George Enescu nr. 23, Bl. G45

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. SA, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA


HOTĂRÂRE privind respingerea concesionării fără licitație publică a unui teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spațiu de locuit situat în Suceava,

B-dul George Enescu nr. 23, Bl. G45


Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată la nr. 23.082/22.07.2016, Raportul Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 23.083/22.07.2016, Raportul Comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară și și al Comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism;

în baza prevederilor art. 13 și art. 15 ale cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată și completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;

în temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c și al. (5) lit. b, art. 45 al. (3), art. 47 și art. 49 din Legea nr. 215/2001 republicată a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic Se respinge concesionarea fără licitație publică a unui teren (solicitant Cojoc Dinu) în suprafață totală de 5 mp (p.c. nr. 43705) situat în Suceava B-dul George Enescu nr. 23, bl. G45 în vederea extinderii apartamentului nr.2 cu un windfang (2,9 mp) și amenajarea unei alei de acces (2,1 mp).Nr. 228 din 28 iulie 2016