Hotărârea nr. 227/2016

HOTĂRÂRE,privind respingerea concesionării fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Măgurei nr.11, ,în vederea extinderii unui spaţiu de locuit cu un balcon

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www. primar ia sv. ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind respingerea concesionării fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Măgurei nr.ll, în vederea extinderii unui spațiu de locuit cu un balcon

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată la nr. 23.086/22.07.2016, Raportul Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 23.087/22.07.2016, Raportul Comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară și și al Comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism;

în baza prevederilor art. 13 și art. 15 ale cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată și completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor.

în temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c și al. (5) lit. b, art. 45 al. (3), art. 47 și art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic Se respinge concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren (solicitant Pintilii Cornelia) în suprafață de 10 mp (p.c. 44904) situată în Suceava, strada Măgurei nr.l 1, bl.F7, sc.C, în vederea extinderii apartamentului nr. 2 cu un balcon.anjeîpiu

TAC


Nr. 227 din 28 iulie 2016