Hotărârea nr. 226/2016

HOTĂRÂRE,privind acceptarea donației constând în o parcelă de teren în suprafaţă de 143 mp.,situată în municipiul Suceava, B-dul Sofia Vicoveanca fn

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primarias v.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind acceptarea donației constând în o parcelă de teren în suprafață de 143 mp.

situată în municipiul Suceava, B-dul Sofia Vicoveanca fn


Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată la nr. 23.070/22.07.2016, Raportul Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 23.071/22.07.2016 și Raportul Comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară;

în conformitate cu prevederile art.36, al.(9), ale art. 45 al.(2), art.47, art.48 și ale art. 121 al.(3) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se acceptă de către municipiul Suceava, donația domnilor Mandachi loan și Mandachi Ștefan Valentin cu domiciliul în municipiul Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918 nr.66, constând în o parcelă de teren în suprafață de 143 mp, situată în municipiul Suceava, B-dul Sofia Vicoveanca fn, identică cu imobilul cu numărul cadastral 49552 dezmembrată din imobilul cu numărul cadastral 1296/19 în suprafață de 1200 mp, teren afectat de rețeauia stradală propusă în PUZ, conform Certificatului de Urbanism nr. 570 din 17.05.2016.

(2) Donația parcelei de teren menționate în alin.(l) se face de către proprietarii parcelei de teren, respectiv domnii Mandachi loan și Mandachi Ștefan Valentin, în vederea obținerii autorizației de construire pentru hotel D+P+3E+M cu spații de depozitare la demisol, spații de alimentație publică la parter, camere de cazare la etaje și mansarda și un corp de clădire pentru evenimente, spații de alimentație publică, locuri de parcare, sistematizare verticală, împrejmuire, rac orduri/branșamente.

Art. 2. Se aprobă tercerea terenului menționat mai sus în domeniul public al municipiului Suceava cu destinația de “drum public”.

Art. 3. Cheltuielile privind perfectarea actului de donație vor fi suportate de către domnii Mandachi loan și Mandachi Jeni, proprietari ai parcelei respective de teren.

Art. 4. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va proceda la încheierea și semnarea, în formă autentică, a actului de donație.Nr. 226 din 28 iulie 2016