Hotărârea nr. 225/2016

HOTĂRÂRE,de modificare a HCL nr. 140 din 21.04.2016 privnd acceptarea donaţiei constând ,în două parcele de teren alăturate, în suprafaţă 1399 mp şi respectiv 647 mp

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-duI 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

1 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

de modificare a HCL nr. 140 din 21.04.2016 privnd acceptarea donației constând în două parcele de teren alăturate, în suprafață 1399 mp și respectiv 647 mp

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată la nr. 23.074/22.07.2016, Raportul Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 23.075/22.07.2016 și Raportul Comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară;

în conformitate cu prevederile art.36, al.(9), ale art. 45 al.(2), art.47, art.48 și ale art. 121 al.(3) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică art.l. alin. (1) din HCL nr.140 din 21.04.2016 care va avea următorul cuprins:

Art.l. (l).Se acceptă donația către municipiul Suceava a următoarelor parcele de teren :

  • - suprafața de 1399 mp teren, situat în intravilanul municipiului Suceava, str. Pictor Romeo Calancea fn, proprietari Zetu Mircea cu cota de 8/12 părți indivize din 1399 mp, Hanganu losif-Gabi cu cota de 1/12 părți indivize din 1399 mp, lordache Costel Marian Spiru cu cota de 1/12 părți indivize din 1399 mp, Teleagă Bogdan Ștefan cu cota de 1/12 părți indivize din 1399 mp și Beniuga Fănică cu cota de 1/12 părți indivize din 1399 mp, notat cu număr cadastral 42732 înscris în Cartea funciară 42732 UAT Suceava ;

  • - suprafața de 647 mp teren, alăturat parcelei mai sus menționate, situat în intravilanul municipiului Suceava, str. Pictor Romeo Calancea fn, proprietar Botușan Gheorghina cu cota de 7/8 părți indivize din 647 mp și Chișcan lonuț Constantin cu cota de 1/8 părți indivize din 647 mp, teren notat cu număr cadastral 43307.

(2). Donația celor două suprafețe de teren alăturate se face în vederea accesului la proprietățile particulare.

ArtIL Celelalte prevederi ale HCL nr. 140 din 21.04.2016 rămân neschimbate.


Contrasemnează Secrei J urțicipiu Jr. 10 UTAC


Nr. 225 din 28 iulie 2016