Hotărârea nr. 223/2016

HOTĂRÂRE,privind aprobarea documentaţiei de urbanism,PLAN URBANISTIC ZONAL şi Regulamentul de urbanism aferent,pentru construirea unui bloc de locuințe colective cu regim de înălțime D+P+4E+M, locuri de parcare și loc de joacă, pe teren proprietate privată în suprafață de 1231 mp,Solicitanți: GONTARU ANDREI GELU și GONTARU DANIELA

t MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism

PLAN URBANISTIC ZONAL și Regulamentul de urbanism aferent

pentru construirea unui bloc de locuințe colective cu regim de înălțime D+P+4E+M, locuri de parcare și loc de joacă, pe teren proprietate privată în suprafață de 1231 mp

Solicitanti: GONTARU ANDREI GELU si GONTARU DANIELA

*                                                                                                  1

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vederea Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată cu nr. 16895/24.05.2016 Raportul Compartimentelor de specialitate nr. 16896/24.05.2016 și Raportul Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism și protecția mediului;

în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, Ordinul MDRL 839/12.10.2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 republicată, ale Hotărârii de Guvern nr. 525/1996, republicată, privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism,

Cu respectarea reglementărilor conținute în Planul Urbanistic General al Municipiului Suceava cu Regulamentul local de urbanism aferent,

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2), lit c), alin.(5) lit. c), art. 45 alin.(2), lit e), art. 47 și art. 49 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unui bloc de locuințe colective cu regim de înălțime D+P+4E+M, locuri de parcare și loc de joacă pentru copii, pe teren proprietatea lui Gontaru Andrei Gelu și Gontaru Daniela în suprafață de 1231 mp, identic cu parcela cu numărul cadastral 39824, strada Eroilor fn.

’ Solicitanti: GONTARU ANDREI GELU și GONTARU DANIELA (cerere nr. 10332/28.03.2016)

Documentația de urbanism- PUZ și Regulamentul de urbanism aferent, fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

a)Planul Urbanistic Zonal cuprinde următoarele zone funcționale și indicatori urbanistici:

Zone funcționale:

Zona aferenta locuințelor colective

Indicatori urbanistici: POTmax =40%;

CUTmax = 2,4;

Regim de înălțime: D+P+4E+M, max 18,5 m

Circulații auto și pietonale: 593mp

Locuri de parcare: 28 locuri supraterane și 8 subteran

Zona spații verzi: 524,79 mp

Loc dejoacă pentru copii

Utilitățile edilitare vor fi asigurate prin racordarea/branșarea la rețelele urbane de utilități existente în zonă. Costurile de racordare/branșare la utilități și a amenajărilor exterioare vor fi suportate de către investitori/beneficiari.

Accesul se va realiza din strada Eroilor fn.

b) Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de urbanism aferent va fi de 5 ani de la data aprobării.

Art 2 Primarul municipiului Suceava, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

//A

PREȘEDINTE DE fEDINjS LUCIAN HARȘQf

Seci'cfâizînuiucipiu

JrldwCIUTAC


Nr. 223 din 28 iulie 2016