Hotărârea nr. 222/2016

HOTĂRÂRE,pentru respingerea intrării în legalitate a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava - domeniul privat

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE pentru respingerea intrării în legalitate a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava - domeniul privat

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vederea Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată cu nr, 22467/18.07,2016, Raportul Serviciului urbanism nr. 22468/18.07.2016 și Raportul Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism și protecția mediului;

în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, ale art. 59, alin. (3) din Ordinul nr. 839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, ale HGR nr. 525/1996, republicată, privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism și ale Planului Urbanistic General al Municipiului Suceava cu Regulamentul Local de Urbanism aferent,

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2), lit c), alin.(5) lit. c), art. 45 alin.(3), art. 47 si art. 49 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic Se respinge intrarea in legalitate a unui garaj construit pana in anul 2000, pe terenul proprietatea municipiului Suceava - domeniul privat si acordarea dreptului de folosința a terenului ocupat de acesta - garajul are suprafața construita de 25,00 mp, identic cu parcela cu nr. cadastral 43314, situat pe str. Universității, fn. proprietar construcție - Stredie Gheorghe (cerere nr. 120/30.05.2016)

PREȘEDINTOE^) 'EIMSȚji.

LUCIAN HAR^/vfNr. 222 din 28 iulie 2016