Hotărârea nr. 221/2016

HOTĂRÂRE,privind respingerea realizării obiectivului de investiţii,„Seră floricolă”

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www■ primar iasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind respingerea realizării obiectivului de investiții „Seră floricolă”

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având in vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava nr. 23.098/22.07.2016, Raportul Biroului Investiții nr. 23.099/22.07.2016 și Raportul Comisiei economico-financiare, juridică si disciplinară;

In conformitate cu prevederile art. 44, alin.l, din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;

In temeiul dispozițiilor art.36, alin.2, lit, “b”, alin.4, lit.”d”, art. 45, alin. 3, art, 47 si art. 49 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic Se respinge realizarea obiectivului de investiții „Seră floricolă” pe amplasamentul identic cu parcela 76.48, situat în intravilanul municipiului Suceava, str.


Nr. 221 din 28 iulie 2016

ANEXA

Lista principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției " Seră floricola"

  • 1. Valoarea totală a investiției                            2.852,466 mii lei

din care valoare C+M                             2.243,030 mii lei

(inclusiv TVA)

Capacități: seră floricola:.,.,.................................................................. 1300 mp

conducte instalație interioară de irigat..............................370 nd

aeroterme apă caldă inst.încălzire seră..............................12 buc.

cablc electrice instalație electrică seră................................3.510 ml

  • -  cablc electrice instalație electrică vestiar............................295 ml

  • -  țeavă prcizolată rețea termoficarc exterioară.....................260ml

cazan apă caldă combustibil solid........................................2 buc.

bazin vidanjabi) 12 mc..........................................................1 buc.

radiatoare otel inst.încălzire vestiar....................................10 buc.

  • -  centrală telefonică.................................................................1 buc.

ventilatoare instalație ventilare............................................15 buc.

  • 2. Durata de realizare a investiției:                           12 luni

Director General,                     Șef Serviciu investiții,

Direcția generală tehnică și                    Vasilc Chițescu

de investiții

Florin Cerlincă