Hotărârea nr. 220/2016

HOTĂRÂRE,privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii,„Amenajare locuri de joacă în municipiul Suceava”

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă în municipiul Suceava”

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având in vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava nr. 23.028/21.07.2016, Raportul Biroului Investiții nr. 23.029/21.07.2016 și Raportul Comisiei economico-financiare, juridică si disciplinară;

In conformitate cu prevederile art. 44, alin.l, din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;

In temeiul dispozițiilor art.36, alin.2, lit. “b”, alin.4, lit.”d”, art. 45, alin. 3, art. 47 si art. 49 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă realizarea obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă în municipiul Suceava”, în locațiile prezentate în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din hotărâre.

Art.2. Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico - economici aferenți obiectivului „Amenajare locuri de joacă în municipiul Suceava”, prezentați în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din hotărâre.

Art.3. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE pE.ȘEpi^Ț^ LUCIAN
ujdcipiu

UTAC


Nr. 220 din 28 iulie 2016

Lista principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției " Amenajare locuri de joacă în municipiu! Suceava”


1. Valoarea totală a investiției din care valoare C+M:

dotări:

(inclusiv TVA 20%)


1.022,761 mii lei

342,143 mii Iei

633,511 mii lei


Capacități:

Str.Plevnei

195

mp

Str.Eroilor, nr.44,b).123

42

mp

Str.Amurgului, nr.l, bl.31

100

mp

Str.Samoil Isopescu, nr.21, bl.M

100

mp

Str. Mărășești, nr.12, bl.A3

100

mp

Str.Mărășești, bt.A12

42

mp

Str.Lalclclor, nr.13-19

100

mp

B-dul G.Encscu, bl.E67 Liceul Sportiv

100

mp

Str.Mesteacănului, bL6

195

mp


2. Durata de realizare a investiției:


2 luni


Director General, Direcția generală tehnică și de investiții


Jef Birou investiții, I VasileiChițcscu


Florin Cerlincă