Hotărârea nr. 22/2016

HOTĂRÂRE,privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2016 ,conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,,cu modificările si completările ulterioare

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2016 conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată cu nr. 1105/15.01.2016, Raportul de specialitate comun al Direcției de Asistentă Socială și Direcției Domeniului Public înregistrat cu nr. 1106/15.01.2016 și Raportul Comisiei economico-fmanciară, juridică, disciplinară;

în baza prevederilor art. 6 alin (7),(8),(9) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările si completările ulterioare precum și a H.G.R nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 cu modificările si completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 1; alin.6 lit.a pct.2, art. 45 alin 1, art. 47, art. 49 din Legea 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările si completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. (1) Se aprobă Planul de acțiuni /lucrări de interes local pentru anul 2016, pe care persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social au obligația de a le presta lunar pentru sumele acordate ca ajutor social, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

  • (2) Programul pentru repartizarea orelor de muncă va fi stabilit lunar cu aprobarea Primarului municipiului Suceava.

  • (3) Lucrările incluse în programul menționat vor fi prestate în cadrul Direcției Domeniului Public/ Direcția de Asistență Socială-Compartiment Cantina de Ajutor Social care va asigura evidența efectuării orelor de muncă cu respectarea normelor de tehnică a securității muncii.

Art.2 Primarul municipiului Suceava prin Direcția de Asistență Socială, Direcția Buget,Contabilitate și Fiscalitate, Direcția Domeniului Public va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

OVIDIU DQK0FTEIU ț z4t • / * V-


Contra Secret Jr.


nează hicipiu CIUTAC


Nr. 22 din 28 ianuarie 2016


MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

ANEXĂ LAHCL nr. 22/28.01.2016

Planul de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2016

Activitățile pe care trebuie să le presteze persoanele apte de muncă:

  • 1. Iama - lucrări de dezapezire in parcuri;

  • 2. Primavara- eliminat gheata, maturat alei pietonale, parcuri, activități de vopsitorie;

  • 3. Vara- maturat alei pietonale si parcuri;

  • 4. Toamna - maturat alei pietonale parcuri, adunat frunze;

  • 5. La Cantina de Ajutor Social, menținere a curățeniei, sortarea si depozitarea produselor pentru iama.

  • 6. In funcție de necesitați se efectuează si alte lucrări ocazionale cum ar fi manipularea alimentelor distribuite de angajații Direcției de Asistență Socială în cadrul programului POAD, conform HG 799/2014.

  • 7. Alte activități.

Programul de lucru este 7,30 - 15,30, persoanele apte de munca fiind coordonate de un sef de echipa.

Director DAS, Narcisa Marchitan


Director DDP, Marian Andronache