Hotărârea nr. 219/2016

HOTĂRÂRE,privind scutirea de impozite în cazul monumentelor istorice

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-duI 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www. primari as v, ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind scutirea de impozite în cazul monumentelor istorice

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată sub nr. 22.939/21.07.2016, Raportul Serviciului fiscalitate persoane juridice nr. 22940/21.07.2016 și Raportul Raportul Comisiei economico-fmanciară, juridică, disciplinară;

In conformitate cu prevederile art. 456, alin. (2) lit, a) și ale art. 464 alin. (2) lit. i) și lit. p) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

în temeiul prevederilor art. 27, art. 36 alin (2) lit. (b) și alin (4) lit (e), art. 45 alin(2) lit. (a), art. 47 și art. 49 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

9

Art. 1. Se aprobă scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri pentru clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale pe anii fiscali 2016 și 2017. Contribuabilii care solicită scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri în condițiile prezentei hotărâri, trebuie să facă dovada că aceste clădiri sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale,

Art. 2. (1) Se aprobă scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren pentru suprafețele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric și protejate pe anii fiscali 2016 și 2017.

(2) Contribuabilii care solicită scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren în condițiile prezentei hotărâri, trebuie să facă dovada că aceste terenuri fac parte din categoria suprafețelor neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric și protejate.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin


Nr. 219 din 28 iulie 2016