Hotărârea nr. 214/2016

HOTĂRÂRE,PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICĂ LA NIVELUL MUNICIPIULUI SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICĂ LA NIVELUL

MUNICIPIULUI SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

Având în vedere:

expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată cu nr.20259 din 27.06. 2016;

raportul Poliției Locale Suceava cu nr.20260 din 27.06.2016 întocmit de șeful Poliției Locale a Municipiului Suceava;

raportul comisiei economico financiară, juridică, disciplinară;

x în baza:

‘ ^prevederilor art. 28 din Legea 155/2010 a Poliției Locale;

art. 36 alin. (2) lit. a și alin. (3) lit.b, art. 45 alin,..(l), art. 47, art. 49, art. 115 alin. (1) lit. b din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se costituie la nivelul Municipiului Suceava, comisia locală de ordine publică în următoarea componență:

Primarul Municipiului Suceava - ec. Ion Lungu;

Secretarul Municipiului Suceava -jr. loan Ciutac;

Reprezentantul Poliției Municipiului Suceava - inspector principal de poliție Poenari Florin Constantin;

Șeful Poliției Locale Suceava - ec. Viorel Horodenciuc;

Consilier local Harșovschi Lucian;

Consilier local Andronache Marian ;

Consilier local Bejinaru Mitica;

Art.2 Secretariatul Comisiei locale de ordine publică va fi asigurat prin grija Poliției locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.3 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al comisiei locale conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se abrogă prevederile HCL nr.154/30.08.2012, cu modificările ulterioare, referitoare la constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică în temeiul Legii nr. 155/2010.

Art.5 Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, Poliția locală și membrii comisiei vor aduce la îndeplinirea prevederile prezentei hotărâri.


CONTRA

SECRETA^

JR. CIEK


MNEAZA


UJilCIPIU UIOAN