Hotărârea nr. 213/2016

Hotărâre,privind intenția de dobândire a unor bunuri și efectuarea unui raport de evaluare

MUNICIPIUL SUCEAVA


B-dul. 1 Mai, nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel.: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Hotărâre privind intenția de dobândire a unor bunuri și efectuarea unui raport de evaluare

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată cu nr. 19948 din data de 23.06.2016, Raportul Direcției Generale Tehnice și de Investiții și al Serviciului Contencios Administrativ, Juridic înregistrat cu nr. 19949 din data de 23.06.2016 și Raportul comisiei economico- financiară, juridică, disciplinară;

Potrivit art. 3 alin. (2) și (3) și 8 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

în baza Contractului de concesiune nr, 33689 din 14.12.1999;

în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) pct. 14, art, 45 alin. (2) art. 47 și art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale (republicată), cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se manifestă intenția de dobândire a bunurilor aferente serviciului de alimentare cu energie termică (S.A.C..E.T), bunuri care se află în patrimoniul S.C. TERMICA S.A. și care sunt strict necesare prestării serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice pe raza municipiului Suceava.

Art. 2 (1) Se aprobă efectuarea unui Raport de evaluare a bunurilor care fac parte din S.A.C.E.T. și se află în patrimoniul SC TERMICA SA și care sunt strict necesare prestării serviciului public de transport distribuție și furnizare a energiei termice pe raza municipiului Suceava.

(2) Bunurile față de care se manifestă intenția de cumpărare și care urmeză a fi evaluate sunt nominalizate în anexa nr. 1 de la prezenta hotărâre.

Art. 3. Raportul de evaluare va sta la baza ofertei de dobândire a bunurilor ce va fi înaintată către S.C. TERMICA S.A.

Art. 4 Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETA^MUNICIPIU

jr. ciotaCioan