Hotărârea nr. 212/2016

HOTĂRÂRE,privind desemnarea reprezentatului Consiliului Local al Municipiului Suceava în Adunarea Generală a „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava” şi împuternicirea acestuia să voteze pentru alegerea Preşedintelui şi a Consiliului director al „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava” precum şi pentru adoptarea şi semnarea Actelor adiţionale de modificare a Actului constitutiv şi a Statutului „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava”

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentatului Consiliului Local al Municipiului Suceava în Adunarea Generală a „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în Județul Suceava” și împuternicirea acestuia să voteze pentru alegerea Președintelui și a Consiliului director al „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în Județul Suceava” precum și pentru adoptarea și semnarea Actelor adiționale de modificare a Actului constitutiv și a Statutului „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în Județul

Suceava”


Consiliul local al municipiului Suceava

Având în vedere expunerea de motive nr.20065/24.06.2016 a primarului municipiului Suceava și raportul Direcției de Ecologizare înregistrat cu nr.20066/24.06.2016.

- Raportul Comisiei de Servicii publice,

Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice,

Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice,

în temeiul prevederilor HCL nr.338/2009 privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în județul Suceava, la care municipiul Suceava este membru asociat și aprobarea acordului privind modul de implementare a Proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Suceava”

în temeiul art.ll, art.36 alin.(6) lit.a) pct.14 și alin.(7) lit.c) și al art.45 alin.(l) ,art.47 și art.49 din Legea administației publice locale nr.215/2001 , republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

Artl Se desemnează domnul Harșovschi Lucian să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Suceava în Adunarea Generală a „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în Județul Suceava” și este împuternicit să voteze pentru alegerea Președintelui și a Consiliului director al „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în Județul Suceava” precum și pentru adoptarea și semnarea Actelor adiționale de modificare a Actului constitutiv și a Statutului „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în Județul Suceava”

Art.2 Primarul Municipiului Suceava prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRASE


SECRETAR

JR. CIUT


NLAZA

ICIPIU


IOAN


Nr. 212 Din 30 iunie 2016