Hotărârea nr. 211/2016

HOTĂRÂRE,privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Suceava, judeţul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava(AJAC Suceava) şi împuternicirea acestuia să voteze pentru alegerea Preşedintelui şi a Consiliului director al AJAC Suceava, precum şi pentru adoptarea şi semnarea Actelor adiţionale de modificare a Actului constitutiv şi a Statutului AJAC Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Suceava, județul Suceava, în Adunarea Generală a Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava(AJAC Suceava) și împuternicirea acestuia să voteze pentru alegerea Președintelui și a Consiliului director al AJAC Suceava, precum și pentru adoptarea și semnarea Actelor adiționale de modificare a Actului

constitutiv și a Statutului AJAC Suceava

Consiliul Local al Municipiului Suceava:

Având în vedere:

Expunerea de motive, prezentată de domnul ION LUNGU primarul municipiului Suceava, județul Suceava Înregistrata la numărul 20.090/24.06.2016

Raportul de specialitate al Direcției Generale Tehnice și de Investiții din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Suceava Județul Suceava,înregistrat la nr. 20.091/24.06.2016 Raportul Comisiei de servicii publice

Hotărârea Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice

Legea nr.51/2006 serviciilor comunitare de utilități publice;

Legea nr.241/2006 serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și Legii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr.241/2006;

Hotărârea nr.306 din 12 noiembrie 2009 privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava, la care municipiul Suceava este membru asociat

în temeiul art. 1 l,art.36 al. 6 lit. a) pct.14 și alin.7 lit. C și al art.45 alin. 1 lit. f din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Este desemnat domnul Primar Ion Lungu să reprezinte Consiliul Local al municipiului Suceava, județul Suceava, în Adunarea Generală a Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava și se împuternicește să voteze pentru alegerea Președintelui și a Consiliului director al AJAC Suceava precum și pentru adoptarea și semnarea Actelor Adiționale de modificare și completare a Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava.

Art. 2. Primarul municipiului Suceava , Județul Suceava, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETA^XlUJfllCIPnJ

Jr. CIinA-eTOAN