Hotărârea nr. 210/2016

HOTĂRÂRE,privind constituirea comisiei de evaluare pentru procedurile de atribuire a copiilor conforme pentru transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 wAvw.pfiinariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind constituirea comisiei de evaluare pentru procedurile de atribuire a copiilor conforme pentru transportul în regim de taxi și în regim de închiriere

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava, nr. 20070/24.06.2016, raportul Serviciului autorizare activități comerciale, nr. 20071/24.06.2016 și Raportul Comisiei de servicii publice;

în temeiul prevederilor art. 142 alin. (9) și (10) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor art. 22 alin. (1) din Normele 'metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere aprobate prin Ordinul nr. 356/2007, emis de ministrul internelor și reformei administrative, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 66/2008 privind aprobarea unor reglementări referitoare la organizarea și desfășurarea transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L. nr. 322/2008 privind aprobarea unor reglementări referitoare la organizarea și executarea serviciului de transport în regim de închiriere;

în temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) punct 14 și al art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

 • - președinte

 • - membru;

-membru

 • - membru;

 • - membru;

 • - membru de rezervă

 • - membru de rezervă;


1.

 • 2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6.

 • 7.


Art. 1 Se aprobă constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru procedurile de atribuire a copiilor conforme pentru transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu următoarea componență:

Primar Ion Lungu

Viceprimar Lucian Harșovschi

Viceprimar Marian Andronache

Consilier local Doroftei Ovidiu

Consilier Local Boberschi Cristian Neculai

Consilier local Arămescu Adrian

Consilier local Ungurian Daniel

Art. 2. Atribuțiile comisiei de evaluare constau în analizarea cererilor și documentelor depuse, aplicarea criteriilor de departajare și stabilirea transportatorilor autorizați cărora li se vor atribui copii conforme pentru transportul în regim de taxi și în regim de închiriere. în cazuri de balotaj, comisia poate stabili criterii suplimentare care să permită departajarea autovehiculelor.

Art. 3. Se abrogă prevederile HCL nr. 133 din 12 iulie 2012 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru procedurile de atribuire a copiilor conforme pentru transportul în regim de taxi și în regim de închiriere

Art. 4. Comisia de evaluare și Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.CONTRASE

SECRETARA

JR. CIUTWC


JNEAZA

KTMCIPIU IOAN