Hotărârea nr. 21/2016

HOTĂRÂRE,privind atribuirea autorizaţiilor taxi pentru realizarea serviciului ,de transport persoane în regim de taxi

MUNICIPIUL SUCEAVA

||||||| B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind atribuirea autorizațiilor taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarului municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi nr. 1998/22.01.2016, Raportul Serviciului autorizare activități comerciale nr. 1999/22.01.2016 și Raportul Comisiei de servicii publice;

în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiile art. 15 alin. (1) și ale art. 28 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, aprobate prin Ordinul nr. 356/2007 - emis de ministrul internelor și reformei administrative și ale art. 16 din H.C.L. nr. 66/2008 privind aprobarea unor reglementări referitoare la organizarea și desfășurarea transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi;

în temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) punct 14 și al art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă atribuirea autorizațiilor taxi cu numerele de ordine: 1, 11, 71, 112, 113, 283, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Procedura de eliberare a autorizațiilor taxi va fi declanșată la data intrării în vigoare a hotărârii.

Art. 3. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la

îndeplinire prevederile prezentei’hotărâri.

f/,»

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ’-vl F

OVIDIUD^MEI.' - / TW

' Jjff / Knează

icipiu

CIUTAC


Contrase Secretar Jr.IO

Nr. 21 din 28 ianuarie 2016

ANEXA nr. 1 la proiectul de hotărâre privind atribuirea autorizațiilor taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi

TABEL CU PUNCTAJELE OBȚINUTE, ÎN ORDINE DESCRESCĂTOARE, ȘI AUTORIZAȚIILE TAXI ATRIBUITE PENTRU TRANSPORTUL DE PERSOANE ÎN REGIM DE TAXI

Nr. crt.

DENUMIRE TRANSPORTA TOR

NR. ÎNMATRICULARE/

NR. DE IDENTIFICARE

PUNCTAJE ACORDA TE PE CRITERII

Total

Număr de ordine autorizație atribuită

1

li

3

5

7

9

_ • < 4! ‘

11

1.

S.C. EMY MAT S.R.L.

UU14SDE3454947748

10

4

2

0

10

44

1

2.

S.C. TAXI CSV S.R.L

UU14SDE3454718641

10

4

0

0

10

42

11

3.

S.C. TAXI CSV S.R.L

UU14SDE3454943781

10

4

IsS 2

1 °

0

<0%

10

42

71

4.

S.C. EMY MAT S.R.L.

B 70 SWZ

10

;5£

4

*5"Ș| 2

0

0

0,5'-

10

41,5

112

5.

PFA TAȘCĂ DUMITRU

UU14SDAG452691433

10

4.

4

:s2 0

72/ 2

0

-■07 ■

10

41

113

6.

S.C. TAXI CSV S.R.L

B 63 VGI

10

4

-

0

0

ytoÂ-

10

41

283

7.

S.C. VALICAM TRANS S.R.L.

UU14SDAG451245726

8

K

4

2

2

7^’

0

10

41

8.

PFA JESCU MARIUS

SV 22 MCC

6

iȘl o

$3 2

0

W

10

38

9.

S.C. EURO TAXI S.R.L

B 70 JDU

10

||g

4

2

o

0

10

38

10.

S.C. EURO TAXI S.R.L

B 70 JBO

10

ii

4

£$| 2

0

0

>W

10

38

11.

S.C. SERVICII CSV S.R.L.

B70 JNW

10

0

iB

0

10

37

12.

S.C. SERVICII CSV S.R.L.

UU14SDE3454718972

10

4

&%2

0 0

llll

0

W

10

36

13.

S.C. SERVICII CSV S.R.L.

UU14SDE3454726740

10

^3

4

2

o

CE

0

10

36

14.

S.C. ȘTEFANIA TAXI S.R.L

SV 12 FNW

10

4

0

2

0

■Zo&

10

36

15.

S.C. ȘTEFANIA TAXI S.R.L

SV 12 FNZ

10

/

<>

& 2

0

10

36

16.

S.C. VALICAM TRANS S.R.L.

UU1LSDA1P48206911

6

W

4

V5Î1 2

Iii 2

ia

0

^oSA

10

35

17.

S.C. ȘTEFANIA TAXI S.R.L

SV 12 FNV

10

A'.

4

o

2

a?

0

10

34

18.

S.C. ȘTEFANIA TAXI S.R.L

SV 12 AOD

8

Ș| o

S 2

0

10

33

19.

S.C. ȘTEFANIA TAXI S.R.L

SV 12 AOE

8

%

4

->'2| 0

-2'1 2

0

10

33

20.

PFA NITU FLORENTIN

SV 56 DON

6

4

a 2

«ii 2

rwâ

0

ii'.

0

25