Hotărârea nr. 207/2016

HOTĂRÂRE,privind reluarea procedurii și modificarea comisiei pentru selectarea candidaţilor pentru Consiliul de Administraţie al S.C. Transport Public Local S.A.

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593


HOTĂRÂRE privind reluarea procedurii și modificarea comisiei pentru selectarea candidaților pentru Consiliul de Administrație al S.C. Transport Public Local S.A.

Consiliul Local al municipiului Suceava

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava, nr.20162/24.06.2016, raportul Serviciului autorizare activități comerciale nr.20163/24.06.2016 și Raportul Comisiei de servicii publice;

în temeiul prevederilor art. 29 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit.c), art. 45 alin. (2) , art. 47 și art. 49 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă reluarea procedurii pentru selectarea candidaților pentru Consiliul de Administrație al S.C. Transport Public Local S.A.

Art. 2. Se aprobă modificarea comisiei de selecție a candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație al S.C. Transport Public Local S.A., constituită inițial în baza art. 2 din H.C.L. nr. 88/2015, aceasta urmând a fi compusă din următorii membri:

  • - Viceprimar Lucian Harșovschi                                        - Președinte;

  • - Consilier local Ungurian Daniel                                     - membru;

  • - Consilier local Flutur Alexa Mihai                                    - membru;

  • - Consilier Chirilă Cristina (Serviciul autorizare activități comerciale) - membru

  • - Consilier Pînzaru Raluca (Serviciului resurse umane)                     - secretar.

Art. 3. Comisia nominalizată la art. 2. va propune candidații pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație al S.C. Transport Public Local S.A., în baza unei selecții prealabile, iar eventualele costuri ale procedurii de selecție vor fi suportate de la bugetul local.PREȘEDINTE DE/fiEI HARȘOVSCHI IflJCL


. 2 și Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de


contras:


SECRETAR

JR. Cili


(EAZA

IpPIU lOAN