Hotărârea nr. 206/2016

HOTĂRÂRE,privind stabilirea numărului şi nominalizarea unor consilieri locali din cadrul ,Consiliului Local al municipiului Suceava în Adunarea Generală a Acţionarilor la,S.C. „Transport Public Local” S.A. Suceava

e MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind stabilirea numărului și nominalizarea unor consilieri locali din cadrul Consiliului Local al municipiului Suceava în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „Transport Public Local” S.A. Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată sub nr. 20.097/24.06.2016, Raportul Secretarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 20.098/24.06.2016 și Raportul Comisiei servicii publice;

în temeiul OUG nr. 30/1997, privind reorganizarea regiilor autonome aprobată și modificată prin Legea nr. 207/1997, Legea nr. 103/1998 și ale Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin.3, lit. „c”, art. 37, art. 45 alin. 1, art. 47 și art. 49 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art 1 Se stabilește un număr de 5 consilieri locali ca reprezentanți ai municipiului Suceava în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „Transport Public Local” S.A. Suceava pe durata mandatului.

Art. 2 Se desemnează ca reprezentanți ai municipiului Suceava în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „Transport Public Local” S.A. Suceava, următorii consilieri locali:

  • 1. Doroftei Ovidiu

  • 2. Crețu Silviu Cristinel

  • 3. Munteanu Constantin

  • 4. Bicsi Bogdan

  • 5. Boberschi Cristian Neculai

Art. 3 Se abrogă prevederile HCLnr. 4/16.01.2015.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETĂR MUNICIPIU JR. CIUTWTOAN