Hotărârea nr. 205/2016

HOTĂRÂRE,privind stabilirea numărului şi nominalizarea unor consilieri locali din cadrul Consiliului Local al municipiului Suceava în Adunarea Generală a Acţionarilor la,S.C. „A.C.E.T” S.A. Suceava

® MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind stabilirea numărului și nominalizarea unor consilieri locali din cadrul Consiliului Local al municipiului Suceava în Adunarea Generală a Acționarilor la

S.C. „A.C.E.T” S.A. Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată sub nr. 20.095/24.06.2016, Raportul Secretarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 20.096/ 24.06.2016 și Raportul Comisiei servicii publice;

în temeiul OUG nr. 30/1997, privind reorganizarea regiilor autonome aprobată și modificată prin Legea nr. 207/1997, Legea nr. 103/1998 și ale Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin.3, lit. „c”, art. 37, art. 45 alin. 1, art. 47 și art. 49 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se stabilește numărul de 7 reprezentanți ai Consiliului Local al municipiului Suceava în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „A.C.E.T.” S.A. Suceava.

Art. 2 Sunt desemnați următorii consilieri locali din cadrul Consiliului Local al municipiului Suceava ca reprezentanți ai municipiului Suceava în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „A.C.E.T.” S.A. Suceava, pe durata mandatului:

  • 1. Doroftei Ovdiu

  • 2. Flutur Alexa Mihai

  • 3. Arămescu Adrian

  • 4. Prorociuc Daniel

  • 5. Ungurian Daniel

  • 6. Munteanu Constantin

  • 7. Grosar Alexandru Cornel

Art. 3 Se abrogă prevederile HCLnr. 5/16.01.2015.


CONTRASEMNEAZĂ SECRET^MUNICIPIU JR. CIUTJfcHOAN