Hotărârea nr. 203/2016

HOTĂRÂRE,privind rectificarea Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 2016

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2016

Consiliul local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava, înregistrată cu nr. 19854 din 22.06.2016, Raportul de specialitate al Biroului Buget din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat cu nr. 19855 din 22.06.2016 și Raportul Comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară ;

în baza dispozițiilor Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, a Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pentru anul 2016 și a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.2, lit.b, alin.4, lit. a, art.45, alin.2, lit.a, art.47 și art.49, din Legea nr.215 /2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2016 rectificat, conform Anexei.

Art.2 (1) Cheltuielile prevăzute în Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2016 reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite.

(2) Angajarea și efectuarea cheltuielilor aprobate în buget se realizează numai cu respectarea prevederilor legale și în limita creditelor bugetare aprobate.

Art.3 Primarul municipiului Suceava, prin Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate și celelalte servicii funcționale ale Consiliului Local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


NICIPIU


JR. C


C IOAN


Nr. 203 Din 30 iunie 2016