Hotărârea nr. 20/2016

HOTĂRÂRE,privind respingerea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de teren ,situat în municipiul Suceava, în vederea amplasării unui totem publicitar

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind respingerea închirierii prin licitație publică a unei parcele de teren situat în municipiul Suceava, în vederea amplasării unui totem publicitar

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 2025/22.01.2016, Raportul Serviciului Patrimoniu Înregistrat la nr. 22026/22.01.2016, Raportul Comisiei economico - financiare, juridică, disciplinară și al Comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. „c” și aL(5) lit.„a”, art. 45 al. (3), art.47, art.49 și art. 123 al. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic Se respinge închirierea prin licitație publică (solicitant CMI MORARU TUDOR-MIHU) a unei parcele de teren în suprafață de 1 mp, situate în Suceava, str. Ștefan cel Mare fn, identic cu parcela cadastrală provizorie 72.138/11, în vederea amplasării unui totem

publicitar.


PREȘEDINTE DE‘ȘEDINȚĂ A OVIDIU DORwR'ȚEJ ’ > S \ an \ //JJ! ~

Contrasemnează Secreta®5»iinicipiu Jr. IIWN CIUTAC


Nr. 20 din 28 ianuarie 2016