Hotărârea nr. 2/2016

HOTĂRÂRE,privind actualizarea preţurilor de referinţă a energiei termice destinate agenţilor economici şi populaţiei, precum şi a preţului de facturare pentru populaţie,,urmare a scăderii T.V.A. de la 24% la 20%

e MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind actualizarea prețurilor de referință a energiei termice destinate agenților economici și populației, precum și a prețului de facturare pentru populație, urmare a scăderii T.V.A. de la 24% la 20%

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului înregistrată cu nr. 179/05.01.2016, Raportul Direcției Generale Tehnice și de Investiții înregistrat cu nr. 180/05.01.2016;

Având în vedere:

-Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, repubicată;

-Art. 40 din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006;

-Ordinul nr. 66/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare .

-HCL nr. 196/17.09.2010 privind aprobarea prețului local de facturare a energiei termice în municipiul Suceava;

-HCL nr. 273/14.10.2015 privind a tribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice operatorului SC THERMONET SRL;

în temeiul prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, art.291, alin.(l), lit a), cota standard de TVA este stabilită la 20% începând cu data de 1 ianuarie 2016;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. (d), alin. 6, lit. (a), pct. 14, art. 45, alin. 2 și art. 49 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Urmare a reducerii T.V.A. de la 24% la 20% :

  • (1) Se aprobă prețul local pentru energia termică destinată populației de 355,2 lei/Gcal (inclusiv T.V.A.) precum și a prețului pentru energia termică destinată agenților economici de 296 lei/Gcal (exclusiv T.V.A.).

  • (2)  Se aprobă prețul local pentru populație la care se facturează energia termică în municipiul Suceava, la valoarea de 179,5 lei/Gcal (inclusiv T.V.A.).

Art. 2 Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate și S.C. Thermonet S.R.L. Suceava vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE

OVIDIU DORI«O

_ V> )


Contrasemnează

Secreta

Jr.INr. 2 din 13 ianuarie 2016