Hotărârea nr. 199/2016

HOTĂRÂRE ,privind alegerea preşedintelui de şedinţă

t MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul Local al municipiului Suceava

Județul Suceava

în baza prevederilor art. 35 alin.(l) și art.45 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 9 din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 673/2002,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Alege prin vot deschis, ca președinte de ședință al Consiliului Local al municipiului Suceava, județul Suceava, pe domnul consilier Harșovschi Lucian.

Art. 2. Secretarul unității administrativ teritoriale va asigura comunicarea prezentei hotărâri.LUCIAN HARȘOVSCHIContrasemnează

Secretar mmiicipiu

Jr. IOANOUTAC

Nr. 199 din 22 iunie 2016