Hotărârea nr. 194/2016

HOTĂRÂRE ,privind respingerea realizării obiectivului de investiţii ,„Contorizarea energiei termice a branșamentelor de încălzire și apă caldă menajeră la nivel de scară de bloc din municipiul Suceava”

t MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind respingerea realizării obiectivului de investiții „Contorizarea energiei termice a branșamentelor de încălzire și apă caldă menajeră la nivel de scară de bloc din municipiul Suceava”

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată cu nr. 15871/16.05.2016, Raportul Biroului investiții nr. 15872/16.05.2016;

în conformitate cu prevederile art. 44, alin.l, din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul dispozițiilor art.36, alin.2, lit. “b”, alin.4, lit.”d”, art. 45, alin. 3, art. 47 si art. 49 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic Se respinge realizarea obiectivului de investiții „Contorizarea energiei termice a branșamentelor de încălzire și apă caldă menajeră la nivel de scară de bloc din municipiul Suceava”.


Contrasemnează

Secretaimaincipiu

Jr. IțMN CIUTAC